EU-förordning 2023/731 Flerårigt kontrollprogram (2024-2026) vad gäller gränsvärden för bekämpningsmedelsrester

2023-04-27

Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2024, 2025 och 2026 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung samt om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2022/741