Ändring av EU-förordning 2023/868 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/868

2023-05-12

Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Chile, Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen