Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/725

2023-04-05

Om ändring av bilagorna V, XIV och XV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Chile, Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä, färskt kött från fjäderfä och fjädervilt samt köttprodukter från hov- och klövdjur, fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen