Ändring av EU-förordning 2019/1793 Om tillfällig ökning av offentlig kontroll vid införsel till unionen Ändrad genom EU-förordning 2023/1110

2023-06-12

Om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer och genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002