Ändring av EG-förordning 853/2004 Om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung Ändrad genom EU-förordning 2022/2258

2022-11-24

Om ändring och rättelse av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienkrav för livsmedel av animaliskt ursprung vad gäller fiskeriprodukter, ägg och vissa högförädlade produkter samt om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 vad gäller vissa musslor