Ändring av EG-förordning 396/2006 Om bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/147 och 2023/163

2023-01-30

EU-förordning 2023/147 - Om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyromazin, topramezon och triflumizol i eller på vissa produkter

EU-förordning 2023/163 - Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för DDT och oxatiapiprolin i eller på vissa produkter

Rådets förordning (EG) nr 396/2005

Båda ändringarna är publicerade på ovanstående webbsida.