Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2023/173

2023-02-02

Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 1-metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karboxamid (PAM), cykloxydim, cyflumetofen, cyflutrin, metobromuron och pentiopyrad i eller på vissa produkter