Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedel i eller på livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/466

2023-03-10

Om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för isoxaben, novaluron and tetrakonazol i eller på vissa produkter