Ändring av EG-förordning 2005/396 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2023/377

2023-02-28

Om ändring av bilagorna II, III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bensalkoniumklorid (BAC), klorprofam, didecyldimetylammoniumklorid (DDAC), flutriafol, metazaklor, nikotin, profenofos, kizalofop-P, natriumaluminiumsilikat, tiabendazol och triadimenol i eller på vissa produkter