Ändring av EG-förordning 1334/2008 Om tillägg i unionsförteckningen över aromämnen Ändrad genom EU-förordning 2023/441

2023-03-09

Om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller införande av 2-hydroxi-4-metoxibensaldehyd i unionsförteckningen över aromämnen