EU-beslut 2013/652

Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Observera! Vad gäller tillämpning, se artikel 8.

Information om beslutet

Vilka berörs?

Medlemsstaternas behöriga myndigheter som ska utöva övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens (i Sverige ansvarar Statens Veterinärmedicinska Anstalt för denna övervakning). Slakterier där provtagning kommer att utföras.

Vad innehåller genomförandebeslutet?

Förordningen innehåller uppgifter om provtagning och insamling av isolat för resistensbestämning. Av bilagan framgår tekniska krav för provtagningsram, analys och rapportering.

Den obligatoriska övervakningen ska omfatta följande bakterier från vissa djurpopulationer av livsmedelsproducerarande djur och vissa livsmedel; Salmonella spp, Campylobacter jejuni, indikatorbakterien E.coli, ESBL- eller AmpC- eller karbapenemas-producerande Salmonella spp och E.coli.

Bakgrund

I enlighet med direktiv 99/2003/EG (zoonosdirektivet) ska medlemsstaterna samla in jämförbara data om förekomst av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen. Övervakning av antimikrobiell resistens har under åren 2007-2012 utförts i enlighet med kommissionens beslut 2007/407/EG. För en fortsatt harmoniserad övervakning har ett nytt lagligt ramverk tagits fram med utgångspunkt från en rapport från EFSA (European Food Safety Authority).

Senast granskad 2019-08-20