Normo - Nordisk monitorering av matvanor, fysisk aktivitet och övervikt

Just nu pågår en undersökning om matvanor, fysisk aktivitet och övervikt i de nordiska länderna. Det är den tredje undersökningen i sitt slag och resultatet ska göra det enkelt att följa utvecklingen av folkhälsan i Norden. Undersökningen genomförs i alla nordiska länder samtidigt och Livsmedelsverket är projektledare i Sverige.

Undersökningen genomförs främst genom telefonintervjuer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. De som blir inbjudna att delta är ett representativt urval av befolkningen som gjorts genom utdrag ur folkbokföringsregistret.

Den som blivit utvald blir kontaktad via SMS eller brev med en inbjudan att delta, och undersökningen genomförs därefter via telefon eller genom att webbaserat frågeformulär.  Fältarbetet genomförs av Norstat Sverige AB.

Målgrupperna i undersökningen är barn 7-12 år och vuxna 18-65 år. Svaren som man ger anonymiseras och det går inte att koppla ihop svar med en enskild individ. Resultaten kan delas upp efter kön, ålder och utbildning.

Detta ingår i undersökningen

Matvanor

Deltagarna tillfrågas om hur ofta de äter olika livsmedel. Livsmedlen är utvalda för att bland annat spegla kostens näringsmässiga kvalitet.

Många av livsmedlen i enkäten ingår i de officiella kostråden. Dessutom ingår frågor i den aktuella undersökningen om hur ofta man äter kött, mejeriprodukter och baljväxter, frågor som kan relateras till hållbarhet.

Fysisk aktivitet

Deltagarna tillfrågas också om sin fysiska aktivitet. Frågorna är olika för barn och vuxna, eftersom rekommendationerna är olika, och handlar om den senaste veckan av fysisk aktivitet. Deltagarna tillfrågas om hur mycket tid de har ägnat åt måttlig och kraftig fysisk aktivitet.

De tillfrågas också om hur mycket tid de ägnar åt aktiv transport (promenader eller cykling) och hur mycket tid de ägnar åt att titta på till exempel TV eller mobiltelefon på fritiden, så kallad skärmtid.

Övriga frågor

Information om deltagarnas vikt och längd samlas också in för att beräkna BMI, liksom information om utbildning, rökning och alkoholkonsumtion.

Bakgrund

Som en viktig del av "Nordisk handlingsplan för bättre hälsa och livskvalitet genom mat och fysisk aktivitet 2006" beslutade Nordiska ministerrådet att genomföra en gemensam nordisk studie av kost och motion för att främja hälsa och senare även för att minska klimatpåverkan. Det nordiska projektet inleddes med en arbetsgrupp bestående av forskare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Rapporter med data om folkhälsan i Norden

Resultaten från de två första undersökningarna sammanfattas i en rapport för 2011 års undersökning och en rapport för 2014 års undersökning. Den senare rapporten visar också utvecklingen över tid genom att jämföra data för 2011 och 2014.

Senast granskad 2024-03-20