Gränsvärde för PFAS i livsmedel

2023-06-22

EU-kommissionen har beslutat om gränsvärden för hur mycket PFAS det får finnas i bland annat kött, fisk, kräftor och ägg. Sedan 1 januari 2023 får företag inte sälja mat som innehåller mer PFAS än gränsvärdet.

Den 1 januari 2023 började gränsvärden gälla för hur mycket PFAS som får finnas i animaliska livsmedel, bland annat kött, fisk, kräftdjur och ägg. Gränsvärdena finns i EU-förordning 2023/915. Skälet till gränsvärdena är den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens (Efsa) bedömning att många i EUs medlemsländer får i sig för mycket PFAS från vatten och olika livsmedel.

-  Att det nu finns gränsvärden för PFAS i livsmedel kan påverka vilka bedömningar ett företag gör i sin faroanalys för de livsmedel de producerar eller säljer. Vi förstår att många företagare kan känna oro för vad gränsvärdet innebär för deras verksamhet, säger Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Undvik att producera Livsmedel i områden med mycket PFAS

Den PFAS som finns i miljön kommer bland annat från flygplatser, brandövningsplatser, deponier och en del industrier. Det innebär att mat som produceras i områden med den typen av verksamhet kan påverkas av PFAS Det är därför bra att om möjligt välja andra områden för sin livsmedelsproduktion eller fiske.

Analyser vid misstanke om PFAS i miljön

Om produktionen sker i ett område med risk för mycket PFAS i miljön som kan ha gått över till livsmedlen är det lämpligt att testa halterna genom analyser. De företag som köper in och förpackar livsmedel har också ansvar för att om möjligt ta reda på hur läget är i det område som livsmedel de köper kommer ifrån. Om livsmedel i ett provtaget parti visar sig innehålla mer PFAS än gränsvärdena tillåter får det partiet inte säljas utan ska destrueras. Livsmedel från samma parti som finns i butikerna ska återkallas. I vissa lägen ska även livsmedel från partiet som sålts till konsumenter återkallas, rådfråga kontrollmyndigheten om tillbakadragandet.

Vid misstanke – håll kvar partiet

Om det redan vid analystillfället finns starka misstankar om höga halter i ett parti bör partiet kvarhållas tills analysresultatet visat att livsmedlet får säljas. Om tidigare analyser av livsmedel från området däremot visat på låga halter går det bra att sälja dem innan analysresultatet kommit.

Det är viktigt att proverna och analyserna görs på rätt sätt för att resultaten ska vara användbara. För att stötta företagen och kontrollmyndigheterna tar Livsmedelsverket fram stödmaterial för hur provtagningen ska gå till.

Gränsvärdena gäller bara för livsmedel som produceras efter 1 januari 2023.

Livsmedelsverket analyserar PFAS i livsmedel

I samband med analyser av den mat vi köper mycket av i Sverige, en så kallad matkorgsundersökning, ska Livsmedelsverket även under hösten analysera PFAS i flera olika livsmedel, bland annat de som nu fått gränsvärde för PFAS Kunskapen om PFAS i livsmedel behöver förbättras och myndigheter och företag arbetar med att bygga upp kontrollen. Som en del i uppbyggnaden av lägesbilden för PFAS i livsmedel kommer Livsmedelsverket och länsstyrelser att provta livsmedel för analys av PFAS under andra halvan av 2023 och framåt. Detta kommer att genomföras på flera olika platser och för olika typer av livsmedel, till exempel på produktionsanläggningar eller genom provfiske.