Bra måltider i äldreomsorgen – reviderade råd på remiss

2017-10-09

Bra måltider i äldreomsorgen är grunden för hälsa och livskvalitet. Måltider som utgår från personens egna behov och önskemål och som är en tydlig del av omvårdnaden kan minska problem med undernäring och ensamhet. För att bättre stödja en utveckling i den riktningen har Livsmedelsverket reviderat råden om måltider i hemtjänsten och på äldreboenden. Förslaget går nu ut på remiss.

Förslaget lyfter fram hur viktigt det är med nära samverkan mellan de olika verksamheter och professioner som påverkar kvaliteten på måltiderna i äldreomsorgen, och som alla är länkar i  "måltidskedjan". Råden var tidigare uppdelade i fyra delar som vände sig till olika yrkesgrupper, men är nu samlade i en gemensam skrift.

Förslaget betonar vikten av ett helhetsperspektiv på måltiden där olika kvalitetsaspekter, exempelvis att måltiden är näringsriktig, god och trivsam, balanseras mot varandra.

- Vi vill stödja en utveckling från institutionslika måltider till mer hemlika och restauranglika, så att måltiderna bättre bidrar till välbefinnande och trivsel, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.

Råden i avsnittet om näringsriktiga måltider har ett nytt förhållningssätt. Förändringen innebär mindre detaljstyrning av näringsinnehållet, men tydligare och mer praktiska råd om hur man kan laga och servera måltider som ger tillräckligt med energi, protein och näring. Genom att lägga mindre tyngd på måltidernas exakta näringsriktighet och mer på att de ska vara goda och trivsamma blir det enklare att individanpassa maten och hitta mer flexibla måltidslösningar.

Ytterligare en förändring är ett helt nytt avsnitt om hållbara måltider. Det finns ofta stora möjligheter att minska verksamhetens miljöpåverkan genom att minska matsvinnet och göra miljösmarta matval, samtidigt som de äldres behov och önskemål tillgodoses.

Livsmedelsverkets råd vänder sig i första hand till beslutsfattare och verksamhetschefer, biståndshandläggare, måltidspersonal och den vård- och omsorgspersonal som arbetar närmast de äldre. Råden är avsedda som ett stöd vid såväl planering, upphandling och uppföljning som i det vardagliga arbetet med måltider inom äldreomsorgen. Råden omfattar inte individuell nutritionsbehandling vid specifika sjukdomstillstånd och undernäring.

Råden bygger på vetenskapliga underlag och beprövad erfarenhet och har tagits fram i dialog med Socialstyrelsen och med yrkesprofessioner inom måltidsområdet.

Förslaget skickas nu ut på remiss. Remissen är öppen för alla, synpunkter lämnas senast den 6 november 2017. De nya råden beräknas vara klara i början av 2018.