Ändring av EG-förordning 882/2004. Om Europeiska unionens referenslaboratorium för afrikansk hästpest. Ändrad genom EU-förordning 2018/415

2018-03-21

Om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för Europeiska unionens referenslaboratorium för afrikansk hästpest och om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 92/35/EEG, bilaga II till rådets direktiv 2000/75/EG och bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004

Kommissionens förordning (EU) 2018/415