Ändring av EG-förordning 999/2001 Om TSE avyttring och import till unionen Ändrad genom EU-förordning 2024/887

2024-03-27

Om ändring av bilagorna IV, VIII och IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller foder, avyttring och import till unionen