Regeringsuppdrag inom vildsvinspaketet

Vildsvin

Regeringen gav i juli 2020 Livsmedelsverket, Jordbruksverket, länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) varsitt uppdrag i det så kallade vildsvinspaketet, som är en del av livsmedelsstrategin. Syftet är att öka avsättningen av vildsvinskött med bibehållen livsmedelssäkerhet.

De fyra uppdragen kompletterar varandra och myndigheterna arbetar tillsammans för att genomföra dem.

Livsmedelsverket har dessutom under 2022 fått ett extra uppdrag av regeringen att stärka och samordna kommunikationen runt vildsvinspaketet.

Livsmedelsverkets uppdrag består av flera olika delar:

  1. Utreda system för subventioner för att minska kostnader för t.ex. provtagning av trikiner och cesium.
  2. Förslag till nya regler för att underlätta för jägare att sälja direkt till slutkonsumenter eller detaljhandel, som till exempel restauranger och livsmedelsbutiker.
  3. Uppdatera vägledande information till jägare om försäljning av vildsvin och vildsvinskött och vägledningar till kontrollmyndigheter.
  4. Informationssatsning för företag som hanterar viltkött.
  5. Stötta branschorganisationer att uppdatera branschriktlinjer för vilthanteringsanläggningar och till detaljhandeln.
  6. Förstärka och samordna kommunikationen runt vildsvinspaketet.

Nuläge

Livsmedelsverket har lämnat in ett förslag till nya föreskrifter och ärendet bereds nu hos regeringen.

Förslagen gör det möjligt för jägare att leverera vildsvin direkt till detaljhandelsanläggningar och vildsvin och vildsvinskött direkt till slutkonsumenter. En förutsättning för att jägaren ska få leverera vildvinskött direkt till slutkonsumenter är att jägaren går en särskild utbildning och anmäler sin hantering till länsstyrelsen. Ytterligare krav är att vildsvin eller kött av vildsvin måste ha provtagits och analyserats för trikiner innan det får säljas till konsument. I vissa områden, som påverkats av nedfall från Tjernobyl, måste även cesiumhalten kontrolleras. Nuvarande regler innebär att vildsvin alltid måste lämnas till en vilthanteringsanläggning innan köttet får släppas ut på marknaden.

Informationsmaterial förbereds nu och kommer att skickas ut till jägare, vilthanteringsanläggningar, detaljhandeln med flera så fort de nya bestämmelserna finns på plats.

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2023-02-23