Vildsvinsutbildning för jägare som vill sälja direkt till konsument

Under 2024 träder nya föreskrifter i kraft som gör det möjligt för jägare att sälja hela vildsvin eller vildsvinskött direkt till privatpersoner. Innan dess måste jägaren bland annat gå en särskild utbildning om hantering av vildsvin. På denna sida finns information både för dig som är jägare och anordnare av utbildningen.

Det finns än ingen godkänd vildsvinsutbildning men arbete pågår och när det finns så kommer du att kunna se länkar från denna sida. För att vara behörig att gå vildsvinsutbildningen måste du först ha genomfört en viltundersökarutbildning, så det steget kan du ta redan idag. 

Innan du får påbörja din verksamhet ska du som jägare även anmäla dig hos länsstyrelsen i det län du bor och få en unik kod. Det är en viktig del i spårbarheten av köttet som sedan säljs eller skänks. Arbete med att ta fram ett särskilt vildsvinsjägarregister pågår.

Till dig som utbildningsanordnare

Vildsvinsutbildningen kan ordnas av vem som helst men ska godkännas av Livsmedelsverket innan den genomförs. Som anordnare är det viktigt att vara tydlig med vad som blir tillåtet enligt de nya föreskrifterna, det vill säga att jägare som har genomgått den särskilda vildsvinsutbildningen får sälja oavhudade vildsvin eller kött av vildsvin direkt till slutkonsument. Det blir inte tillåtet för jägare att vidareförädla köttet genom att exempelvis göra korv och leverera det till slutkonsument.
Nedan finns länk till förslaget till föreskrifter som skickades till EU. En ny översyn av föreskrifterna kommer att ske under sommaren 2024, då EU-kommissionen hade vissa synpunkter.

Krav på innehåll i vildsvinsutbildning

Punkterna nedan är krav på vad utbildningen ska innehålla. Syftet är att ge kunskaper som är specifikt kopplade till vildsvin.

Mikrobiologiska faror och hygienisk slakt

 • Mikrobiologiska faror som Yersinia, Trichinella, Salmonella choleraesuis, Hepatit E
 • Kännetecken på kliniska symtom på afrikansk svinpest och hur misstänkt fall ska hanteras.
 • Livsmedelsverkets rekommendationer om skottrensning med avseende på bly
 • Hur nedkylning av slaktkroppar går till
 • Kännetecken på varmjäsning, hur det sprids i kroppen och hantering.
 • Putsning av förorenade slaktkroppar. 
 • Rengöring och desinficering av utrustning, rena och skyddande kläder vid hantering av slaktkroppar.

Provtagning för analys av trikiner och Cesium (Cs)

 • Godkända provtagningsmuskler för trikinprov och mängd: minst 10 gram av framben, tunga eller diafragma.
 • Provtagningsförfarande, provmängd och gränsvärde för Cs.
 • Avfallshantering vid påvisat trikin eller höga halter av Cs.
 • Tydlig information om vilka geografiska områden där fällda vildsvin alltid måste genomgå Cs-provtagning.

Spårbarhet och dokumentation

 • Vilken spårbarhet som behöver finnas mellan prover, slaktkropp och produkter.
 • Vilka dokumentationskrav som finns efter nya föreskrifterna.

Mycket av informationen som ska ingå i utbildningen finns att läsa på Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalts webbplatser.
För frågor, kontakta Kontrollstöd på Livsmedelsverket via växel 018-17 50 00 eller skicka e-post till utbildningsmaterial@slv.se

Intyg efter utbildningen

Efter avklarad kurs ska kursdeltagare få ett intyg. Följande uppgifter bör finnas med på kursintyget:

 • Deltagarens namn och personnummer
 • Datum för genomförd utbildning
 • Kursanordnarens namn, organisationsnummer, hemsida och logotype
 • Kursledarens namn och titel

Leveranser utan krav på påbyggnadsutbildning

Enligt förslaget till nya föreskrifter kan jägare även, utan särskilda krav på vidareutbildning, sälja oavhudade vildsvin till detaljhandelsanläggningar, som butiker, restauranger och offentliga kök som är registrerade för hantering av vildsvin hos sin kommun. Även fortsättningsvis får jägare lämna vildsvin till vilthanteringsanläggningar.

Livsmedelsverkets information om föreskrifterna

Senast granskad 2024-05-29