Krisberedskap för företag - du är viktig för vår livsmedelsförsörjning i kris

En person går med snabba steg utmed stora plasttråg med tomater i ett förvaringslager

Du som livsmedelsföretagare har en viktig roll i Sveriges krisberedskap och i totalförsvaret! Att landets befolkning har tillgång till säker mat och säkert dricksvatten är avgörande för att vårt samhälle ska kunna klara en större störning, i värsta fall ett krig. Genom att fortsätta producera, distribuera och tillhandahålla livsmedel så bidrar du till ett mer robust samhälle.

Samhällsviktig verksamhet – att alla får mat i magen

Målet med svensk krisberedskap är bland annat att värna befolkningens liv och hälsa, samt bidra till samhällets förmåga att fungera även vid olyckor, kris eller krig.

I sådana situationer är vissa verksamheter viktigare än andra för att samhället ska fungera – de är samhällsviktiga. Under coronapandemin angavs företag som samhällsviktiga verksamheter, bland annat de som upprätthåller

  • primärproduktion av livsmedel,
  • industri med tillverkning (berednings- och förädlingsindustri),
  • grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, samt
  • produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet.

Hur du som livsmedelsföretagare kan jobba förebyggande

Du som företagare behöver ha en beredskap och planera för att din verksamhet ska fungera även vid olika kriser. Som stöd för det arbetet har Livsmedelsverket sammanställt hur hotbilden mot Sverige och livsmedelssektorn ser ut. Det kan handla om hot inom cybersäkerhet, leveransproblem, ekonomiska transaktioner eller påverkanskampanjer.

För att stå bättre rustad för en föränderlig hotbild kan du tänka på följande:

  • Se över kritiska beroenden.
  • Öka er egen flexibilitet, exempelvis genom att se över om det finns behov av utökad lagerhållning av kritiska varor.
  • Tänk ”just-in-case” istället för ”just-in-time”.          
  • Se över din personalförsörjning.
  • Tänk på informationssäkerheten, vilken information som lämnas och till vem.
  • Rapportera avvikelser från normalbilden så att Säkerhetspolisen kan få en helhetsbild.

När en samhällsstörning sker

Vid en större samhällsstörning är det viktigt att förstå vilka konsekvenser som störningen kan få och vad som behöver göras. Som företag kan du hjälpa myndigheter och beslutsfattare genom att bidra med information, till exempel om vilka brister och behov du och andra i branschen har. Den informationen kan bidra till att rätt åtgärder vidtas så att produktion och distribution av livsmedel fortsatt kan fungera.

Kontinuitetshantering

Krigsorganisation och krigsplacering

Ett sätt att förbereda verksamheten för att hantera höjd beredskap och krig är att skapa en krigsorganisation. Då kommer du snabbare kunna hantera störningar och har bättre förutsättningar att bedriva verksamhet under krig.

Att skapa och bemanna en krigsorganisation är däremot ett stort arbete och det finns för närvarande inga lagkrav på privata företag att göra det.  

Bemanning av krigsorganisation – detta kan du göra

Om du väljer att skapa en krigsorganisation så behöver du även bemanna den. Ett sätt kan vara att krigsplacera nyckelpersoner som behövs för att upprätthålla verksamheten under krig. 

Livsmedelsverket arbetar med att identifiera vilka verksamheter inom livsmedelsförsörjning som kan ses som viktiga för totalförsvaret. Livsmedelsverket har möjlighet att begära medverkan i totalförsvarsplaneringen av enskilda näringsidkare och som ett led i det kan Livsmedelsverket avge ett utlåtande om att företaget kan krigsplacera personal. Krigsplacering är dock bara en planeringsåtgärd för att säkerställa att vissa medarbetare inte arbetar någon annanstans under höjd beredskap och ytterst krig.

Om Livsmedelsverket begär att ett företag ska medverka i totalförsvarsplaneringen kan det medföra krav på krigsorganisation och att företaget medverkar vid annan planering för att verksamheten ska fungera i krig.

Du som företagare kan alltså inte själv begära att bli ett sådant företag men om du bedömer din verksamhet som viktig för totalförsvaret och vill kunna krigsplacera personal kan du påbörja arbetet med att skapa en krigsorganisation för att vara så förberedd som möjligt om Livsmedelsverket kontaktar dig.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en vägledning med information och tips om hur du kan gå till väga. Det finns också frågor och svar om krigsorganisation och krigsplacering på deras webbplats.

Krigsorganisation och krigsplacering (msb.se)

Säkerhetshandbok och checklistor

"Hur säkert är ditt företag - säkerhetshandbok för livsmedelsföretag" är en övergripande handbok med syfte att stödja livsmedelsföretagens systematiska säkerhetsarbete. Boken är skriven för små och medelstora företag men kan även inspirera andra.

Privat offentlig samverkan

Livsmedelverket samordnar kris- och beredskapsplaneringen för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion. Därför driver Livsmedelsverket samrådsgruppen för beredskapsplanering (SKAL). Gruppen har en bred sammansättning med representanter från branschorganisationer, livsmedelsföretag och myndigheter. Gruppen har en viktig roll i dialogen om beredskapsfrågor och är ett forum för att dela information och ny kunskap samt lyfta behov av åtgärder inom området.

Fallstudier och lärande exempel

Livsmedelsverket har samlat några exempel på hur andra verksamheter hanterat olika händelser. Du kan finna fler rapporter under ”Publikationer” nederst på webbplatsen.

Råvarubrist Botnia Fisk

Snöoväder i Stockholm 2016 - rapport

Konsekvenser för Gotland med uteblivna livsmedelstransporter

Senast granskad 2023-04-19