Krisberedskap för företag - du är viktig för vår livsmedelsförsörjning i kris

En person går med snabba steg utmed stora plasttråg med tomater i ett förvaringslager

Du som livsmedelsföretagare har en viktig roll i Sveriges krisberedskap och i totalförsvaret! Att landets befolkning har tillgång till säker mat och säkert dricksvatten är avgörande för att vårt samhälle ska kunna klara en större störning, i värsta fall ett krig. Genom att du och andra livmedelsföretagare fortsätter producera, distribuera och tillhandahålla livsmedel så värnas civilbefolkningen och samhällskritiska funktioner kan upprätthållas, vilket är två viktiga mål för vårt totalförsvar.

Samhällsviktig verksamhet – att alla får mat i magen

Vårt samhälle måste fungera även vid olyckor, kriser eller krig. I sådana situationer är vissa verksamheter viktigare än andra för att samhället ska fungera – de är samhällsviktiga. Att hela befolkningen har tillgång till säkra livsmedel, inklusive dricksvatten, är avgörande för att vårt samhälle ska fungera. Samhällsviktiga verksamheter som skapar denna tillgång bedrivs av ett stort antal privata företag och organisationer samt av olika offentliga aktörer.

Under coronapandemin angavs företag som samhällsviktiga verksamheter, bland annat de som upprätthåller

  • primärproduktion av livsmedel,
  • industri med tillverkning (berednings- och förädlingsindustri),
  • grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, samt
  • produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet.

Vad menas med störningar och beredskap?

Störningar och hot

Störningar och hot är händelser som kan skada samhället och befolkningen på olika sätt. Sådana händelser kan till exempel vara olyckor, naturbetingade händelser  som torka, kraftiga regn och snöstorm eller avsiktliga händelser som skadegörelse och fientliga angrepp.

När blir störningen en kris? En kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. Den är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga. Ytterst på krisskalan av händelser som hotar samhälle och befolkning är krig – att Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.

Beredskap och försvar

Syftet med svensk krisberedskap är bland annat att värna befolkningens liv och hälsa, samt samhällets förmåga att fungera. Krisberedskapen bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet så långt möjligt förebygger olyckor och störningar samt hanterar dem effektivt när de ändå inträffar.

Förebyggande insatser fokuserar på att minska sårbarheten, det vill säga att minska risken för att störningar inträffar och/eller att störningar ger minsta möjliga skada. Arbetet med att hantera situationer med nära förestående eller inträffad störning handlar istället om att fortast möjligt begränsa händelsens utbredning och de negativa konsekvenserna. Genom att stärka din samhällsviktiga verksamhets förmåga i vardagen, blir du en viktig del i landets krisberedskap!

Ett verktyg för att utveckla din egen verksamhet kan vara att se hur andra planerar och hanterar oväntade händelser. Vi har samlat några exempel i rapporter och fallstudier. En del av dem finns i listan nedanför och du kan söka efter fler publikationer under Beställ/ladda ner material överst på webbplatsen.

Totalförsvaret och näringslivets roll

Totalförsvar är all verksamhet (exempelvis hos privata företag, kommunala organisationer, statliga myndigheter och frivilligorganisationer) som behövs för att försvara Sverige i krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Det civila försvaret handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Att hela befolkningen har tillgång till säkra livsmedel, inklusive dricksvatten är en viktig förutsättning för vår motståndskraft. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Hur du som livsmedelsföretagare kan jobba förebyggande

Du som företagare kan bidra till att landets livsmedelsförsörjning är robust genom att tänka efter innan och arbeta förebyggande på olika sätt. Ingen kan din verksamhet bättre än du, men vi ger här viss vägledning som förhoppningsvis kan stödja dig i att bygga upp verksamhetens motståndskraft mot allvarliga påfrestningar. Vi ger både konkreta stöd och en övergripande nationell bild över hotbilden mot Sverige.

Säkerhetshandbok och checklistor

"Hur säkert är ditt företag - säkerhetshandbok för livsmedelsföretag" är en övergripande handbok med syfte att stödja livsmedelsföretagens systematiska säkerhetsarbete. Boken är skriven för små och medelstora företag men kan även inspirera andra.

Kontinuitetshantering (business continuity management)

Privat offentlig samverkan

Beredskapsplanering

Livsmedelverket har uppdraget att nationellt samordna kris- och beredskapsplaneringen för livsmedelsförsörjning i ledet efter primärproduktion. Därför driver Livsmedelsverket samrådsgruppen för beredskapsplanering (SKAL). Gruppen har en bred sammansättning med representanter från branschorganisationer, livsmedelsföretag och myndigheter. Gruppen är ett forum för att dela information och ny kunskap, samt lyfta behov av åtgärder inom området.

När en samhällsstörning sker

Under en större samhällsstörning är det viktigt att våra beslutsfattare förstår vilka åtgärder situationen kräver. Som företag kan du hjälpa myndigheter och beslutsfattare genom att bidra med information, till exempel om vilka brister och behov du och andra i branschen har. Denna information är viktig för att rätt åtgärder ska vidtas så att produktion och distribution av livsmedel fortsätter att fungera.

Fallstudier och lärande exempel

Råvarubrist Botnia Fisk

Snöoväder i Stockholm 2016 - rapport

Konsekvenser för Gotland med uteblivna livsmedelstransporter

Senast granskad 2022-10-12