Nationella miljömål

Livsmedelsverket är en myndighet med ansvar i miljömålssystemet. Det innebär att vi ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljömål som riksdagen fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Miljömålsrådet

Regeringen inrättade 2015 ett Miljömålsråd för att stärka berörda myndigheters roll i att genomföra de mål som lagts fast i miljöpolitiken. Rådet består av generaldirektörer för 18 nationella myndigheter, varav Livsmedelsverket är en, och en landshövding som företräder länsstyrelserna. 

Tillsammans med övriga myndigheter har Livsmedelsverket haft i uppdrag att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och vilka delar av verksamheten som påverkar förutsättningarna för att nå målen. Analysen visar på en rad aktiviteter i Livsmedelsverkets verksamhet som berörs av och arbetar mot miljömålen. 

Generationsmålet

De 16 miljömålen är: 

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

När vi på sidorna under rubriken Miljösmarta matval beskriver miljöpåverkan så hänvisar vi till hur de olika delarna kopplar till miljömålen.

Senast granskad 2019-05-29