Försäljning av ägg

Det finns särskilda handelsnormer för hönsägg i förordning (EG) nr 1308/2013. För att få leverera hönsägg till detaljhandeln (butiker, restauranger, bagerier med flera) ska äggen först sorteras och märkas vid ett godkänt äggpackeri. Man kan ansöka om ett sådant godkännande hos Livsmedelsverket.

Vilka rutiner man ska ha, vilken utrustning som krävs och hur lokalerna ska vara utformade kan man läsa om i de nationella branschriktlinjerna för äggpackerier.

Uppköpare av hönsägg

Om du enbart är en äggförsäljare/grossist som köper upp ägg och sedan säljer vidare till konsument eller detaljhandel/storhushåll får du bara köpa ägg som är märkta och kvalitets- och viktsorterade vid ett godkänt äggpackeri.

Som äggförsäljare/grossist ska du vara registrerad livsmedelsföretagare hos miljökontoret i din kommun. Om du vill köpa upp ägg direkt från äggproducenter som inte har något eget godkänt äggpackeri, måste du själv ansöka om godkännande av äggpackeri hos Livsmedelsverket.

Försäljning av små mängder ägg

Om du är primärproducent och livsmedelsföretagare finns möjligheten att sälja små mängder av dina egenproducerade ägg direkt till konsument hemma på gården, på torget eller genom dörrförsäljning. Vissa andra specifika fall kan också jämställas med försäljning av ägg direkt till konsument. Det är till exempel då äggproducenten säljer hela, osorterade ägg i egen gårdsbutik som ligger alldeles i närheten av hönshuset.

Små mängder av andra ägg än hönsägg, till exempel ägg från vaktlar, gäss, änder, pärlhöns, kalkoner och rapphöns, får du dessutom leverera för försäljning i små mängder till lokal detaljhandel. Med lokal detaljhandel menas en butik, kafé, restaurang eller liknande verksamheter som levererar direkt till konsumenter och som ligger i samma län som äggproducentens anläggning eller i ett angränsande län. Små mängder ägg är den årliga produktionen från högst 350 fjäderfän.

Den som har fler än 50 fjäderfän betraktas som en livsmedelsföretagare inom primärproduktionen och ska registrera sin verksamhet hos länsstyrelsen samt följa de allmänna hygienkraven i förordning (EG) nr 852/2004 och de specifika hygienkraven för ägg i avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

Den som levererar små mängder ägg direkt till konsumenter eller till lokal detaljhandel omfattas dessutom av bestämmelse om dokumentation och konsumentinformation vid försäljningen. [LIVSFS 2005:20]

Den som har mer än 50 värphöns och säljer äggen utanför gården ska också märka äggen med producentkod t.ex. vid torgförsäljning. Producentkoden ansöker du om hos Livsmedelsverket. Har du färre än 50 värphöns behövs ingen producentkod under förutsättning att producentens namn och adress anges vid försäljningen. Ett specialfall när vi inte anser att regeln om stämpling är tillämpbar är när äggen säljs direkt av producenten på produktionsplatsen men där utkörning av äggen sker till konsumenten antingen till dörren eller till annan överenskommen plats.

Reglerna innebär att alla äggproducenter kan sälja ägg från upp till 350 fjäderfän direkt till konsumenter, och i vissa fall till lokal detaljhandel, oavsett hur stor eller liten äggproduktionen är förutsatt att äggproduktionen är registrerad hos länsstyrelsen.

Om du vill sälja mer ägg än så på din gård, behöver du kontakta kommunen för att höra om du behöver registrera din detaljhandelsverksamhet hos dem. Väljer du andra försäljningskanaler än direkt försäljning, med de undantag som tidigare nämnts, t.ex. till en grossist, behöver du istället kontakta Livsmedelsverket eftersom en sådan verksamhet kräver ett godkännande.

Vaktelägg och andra ägg

Andra ägg än hönsägg, till exempel ägg från vaktlar, gäss, änder, pärlhöns, kalkoner och rapphöns, får man dessutom leverera i små mängder till lokal detaljhandel. Läs mer om vilka regler som gäller vid försäljning av små mängder primärprodukter i Livsmedelsverkets broschyr.

Det finns regler om salmonellakontroll av fjäderfä. Kontakta Jordbruksverket för att ta reda på om du behöver ta prover på din besättning.

Senast granskad 2020-11-25