Söksida

Hittade 270 träffar på ""

 • Varmare vatten

  Ett varmt råvatten kan leda till att dricksvattnet inte upplevs som friskt och gott. Enligt Livsmedels­verkets före­skrifter är gräns­värdet 20 °C för att vatten från ett dricksvattenverk ska bedömas
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Salmonella, teckenspråk

  Salmonella är en bakterie som kan orsaka magsjuka. Bakterien trivs bäst i tarmen hos människor och djur, men den överlever bra i andra miljöer också. Salmonella sprids främst via mat som äts utan att
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-29
 • Brunifiering

  Brunifiering innebär att ytvatten blir allt brunare på grund av att organiskt material utlakas och bryts ner till humus. Humus är delvis nedbrutet organiskt material från växter, alger och
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Nederbörd och flöden

  Information om nederbörd och flöden sammanställs för att få en bild av historik och möjliga framtida förändringar. Klimatscenarierna ger information om möjliga förändringar av extremväder, som till
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Riskanalys

  Riskanalys En riskanalys görs  för att kunna prioritera var klimatanpassningsåtgärder behövs sättas in. Från systemanalysen och klimatanalysen erhålls identifierade oönskade händelser som utgör
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Anpassningsplan

  Efter beslut om åtgärder är det dags att ta fram en anpassningsplan för att fastställa vad som behöver göras. I det ingår att identifiera när och vem som ska genomföra åtgärderna samt vem som
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Åtgärdsanalys

  I åtgärds­analysen identifierar ni möjliga åtgärder för att kunna hantera de största riskerna. Jämför åtgärderna med varandra för att kunna fatta beslut Det är bra att göra åtgärdsanalysen i dialog
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Grundvatten - vattentillgång

  Grundvatten - vattentillgång Klimatscenarier för grundvatten sammanställs för att få en bild över hur tillgången på grundvatten kan komma att förändras. För grundvatten kan man inte använda enbart
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Vattenskydd

  Det är viktigt att bedöma föroreningskällor för att kunna utforma ett bra vattenskydd. Bedömning för ett förändrat klimat För att bedöma om det finns föroreningskällor som kan påverka råvattnet
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Tidsperspektiv

  För att vara förberedd på förändringar över tid är det bra att inte bara dimensionera och planera utifrån dagens behov. Det behöver också vara möjligt att göra förändringar längre fram i tiden.
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Temperatur

  Temperaturinformation sammanställs för att dricksvattenproducenten ska få en god bild av luft- och vattentemperaturen i framtiden. Både årsmedelvärden och variationer under de olika årstiderna. Höga
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Ytvatten - vattentillgång

  Ytvatten - vattentillgång Information om vattentillgång sammanställs för att få en god bild av historik och möjliga framtida förändringar. Klimatscenarierna ger information om hydrologiska
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Drifterfarenheter

  En analys av erfarenheterna från driften ger en bild av hur dricksvattenproduktionen redan kan ha påverkats av klimatförändringarna. En indikation på att klimatförändringar redan kan påverka
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Oönskade klimathändelser

  Oönskade klimathändelser/klimateffekter Till skillnad från identifieringen av oönskade händelser som gjordes i systemanalysen ska ni nu även ta hänsyn till klimatperspektivet. Det innebär att ni ska
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Konsekvenser

  Konsekvenser I konsekvensbedömningen antar ni att den oönskade händelsen har inträffat. Olika konsekvenser påverkar varandra. Därför behöver man titta på dem som en helhet. Osäkerheter om
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Riskklasser

  Nästa steg är att väga samman sannolikheten och konsekvensen för varje aktuell oönskad klimathändelse för respektive tidsperiod till risker enligt  tabellen nedan. Storleken på riskerna illustreras
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Vad säger lagen?

  Det saknas lagstiftning som specifikt rör klimatanpassning. Ett antal lagar om vattenförsörjning och dricksvatten har dock ett klimatperspektiv. Föreskrifter och förordningar Föjande föreskrifter
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Mikrobiologisk förorening

  En av de största riskerna för dricksvattenförsörjningen är vattenburen smitta, det vill säga förorening med mikroorganismer. I ett förändrat klimat kan även nya mikroorganismer spridas, vilka kan
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Påverkan på anläggning

  Klimatförändringarna kan få olika negativa konskvenser som påverkar olika delar av en dricksvattenanläggning. Det kan till exempel handla om ras och skred, brott på rör och inträngning av förorenat
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Kokning av dricksvatten - faktablad, teckenspråk

  På den här sidan beskriver vi vad man som konsument bör göra när dricksvattnet måste kokas. Längst ner finns faktablad på åtta olika språk som innehåller samma information. Det kan till exempel
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2019-12-17