Campylobacterutbrottet utvärderat – förslag på effektivare smittskyddsarbete

2018-06-21

Under hösten 2016 till sommaren 2017 blev betydligt fler personer än normalt smittade med campylobacter. Producenter och berörda myndigheters hantering av utbrottet har nu utvärderats i syfte att ta reda på hur samarbetet fungerade och vad som behöver förbättras för att minska risken för liknande utbrott framöver.

Under 2016-2017 inträffade det hittills största kända sjukdomsutbrottet med campylobacter i Sverige. Utbrottet kunde kopplas till färsk svensk kyckling. När utbrottet kunde betraktas som över sommaren 2017 beslutade Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, att det skulle utvärderas av en extern utvärderare. Experter på finska myndigheter tog på sig uppdraget att utvärdera arbetet.

I uppdraget ingick bland annat att bedöma om de svenska myndigheterna tillsammans, eller var för sig, kunnat agera på annat sätt än de gjorde. I uppdraget ingick även att bedöma om branschen vidtog tillräckliga åtgärder för att få bort smittan och minska utbrottet.

Slutsatserna i utvärderingen är att nästan alla inblandade parter hade kunna agera snabbare och effektivare. Utvärderarna lyfter också fram att ansvarsfördelningen och kommunikationen mellan myndigheterna måste bli tydligare. De svenska myndigheterna tar nu hjälp av utvärderingen i arbetet att förbättra arbetet med stora livsmedelsburna utbrott och minska risken för nya utbrott.

– Livsmedelsverket har redan startat ett internt arbete för att minska risken för nya stora utbrott, men det är mycket välkommet med en extern granskning som tillför andra perspektiv, säger Mats Lindblad, smittskyddsamordnare på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har vid sidan av den finska utvärderingen gjort en egen analys av utbrottet med förslag på åtgärder. Några exempel är tätare dialog med företag och branschorganisation, bättre uppföljning av rengöringen av transportburar, fortsatta kartläggningar av campylobacter på kycklingkött i butik och att fortsätta kommunicera råd till konsumenter om hantering av kycklingkött hemma i köket.