Regler om dricksvatten

Vattentorn mot en blå himmel

För att vara säker på att dricksvattnet håller en bra kvalitet finns det regler som den som producerar och den som tillhandahåller dricksvattnet måste följa. Det finns bland annat krav på hur dricksvattnet bereds och hur underhållet sköts av exempelvis vattenverk och rör för att distribuera dricksvattnet.

EU:s medlemsländer har enats om ett direktiv som innehåller minimikrav på dricksvattenkvaliteten (98/83/EG). Ett EU-direktiv sätter upp vilka mål medlemsländerna ska uppnå, men lämnar åt medlemsländerna att avgöra exakt hur. Medlemsländerna måste uppnå målen i direktivet men får ha egna, strängare nationella krav.

Föreskrifter om dricksvatten

Sverige har införlivat EU-direktivet i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Dricksvattenföreskrifterna innehåller bland annat krav på

  • beredning och distribution
  • förebyggande arbete
  • provtagnings- och analysfrekvens
  • åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet
  • information
  • kvalitetskrav i form av gränsvärden

Material i kontakt med dricksvatten

Provtagning av dricksvatten

Småskalig dricksvattenproduktion

Åtgärder mot sabotage och skadegörelse

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar innehåller krav på åtgärder för att

  • förebygga skadeverkningar
  • upptäcka sabotage, och
  • avhjälpa skadeverkningar.

Vägledande information om dricksvatten

Klimatanpassning av dricksvatten

Det finns ingen lagstiftning som specifikt rör klimatanpassning även om några av dem har klimatperspektiv.

Övervakning

I den vägledande informationen till föreskrifterna (Kontrollwiki) konstateras bland annat att förändringar i klimatet kan leda till försämrad råvattenkvalitet, till exempel genom att mer naturligt organiskt material, NOM, tillförs ytvattentäkter. Trender i råvattenkvaliteten bör därför övervakas. Förändringar i dricksvattenkvaliteten kan på sikt leda till att beredningen i vattenverket behöver ändras.

Matematiska modeller visar att man också bör räkna med allt fler händelser med extrem väderlek som kan leda till översvämningar och brist på råvaror.
Både föreskrifterna och den vägledande informationen om dricksvatten pekar på att det krävs en hel del arbete för att kunna säkerställa en god dricksvattenkvalitet.

Även om inga gränsvärden överskrids så är det dricksvattenproducentens ansvar att se till att det inte uppstår onormala förändringar i vare sig råvattnet eller under distributionen.

Hushållens behov i första hand

Senast granskad 2018-10-26