LIVSFS 2022:12

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Grundförfattningen

Mer information

Livsmedelsverket har antagit nya dricksvattenföreskrifter med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten. Direktivet fastställer minimikrav som medlemsstaterna måste införa i nationell rätt och målet är att skydda människors hälsa från de skadliga effekterna av alla slags föroreningar av dricksvatten samt att förbättra tillgången till dricksvatten.

Genom de nya föreskrifterna genomförs, utöver för Livsmedelsverket relevanta delar av det nya dricksvattendirektivet, även rådets direktiv 2013/51/Euratom om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten i nationell rätt.

  • Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023.
  • Genom föreskrifterna upphävs Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
  • Bestämmelserna om undersökning av råvatten i bilaga 3, avsnitt B ska tillämpas första gången den 1 januari 2026.
  • Bestämmelserna om undersökning av, och åtgärder avseende, bisfenol A, halogenerade ättiksyror, klorat, klorit, mikrocystin-LR, PFAS 4, PFAS 21 samt uran i 6 § och i bilaga 1 ska tillämpas första gången den 1 januari 2026.
Senast granskad 2023-01-11