Söksida

Sökresultat

Hittade 363 träffar på ""

 • EG-förordning 333/2007

  Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten i livsmedel Författningen med senaste
  Provtagning och analys - Senast granskad 2023-01-11
 • EG-förordning 853/2004

  Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (konsoliderad
  Livsmedelshygien - Senast granskad 2023-01-11
 • EG-förordning 999/2001

  Fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati Författningen med senste ändringarna införda Europaparlamentets och
  Smittskydd - Senast granskad 2023-01-11
 • Regler om djurskydd

  För bestämmelser om djurskydd hänvisas till Jordbruksverkets webbplats. På nedanstående länk finns vissa centrala EU-bestämmelser samt nationella regler på området. Jordbruksverket, djurskydd
  Nationella regler SFS - Senast granskad 2023-01-11
 • Regler om ABP - animaliska biprodukter

  För bestämmelser om ABP - animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets webbplats På nedanstående länk finns vissa centrala EU-bestämmelser samt nationella regler på området. Jordbruksverket
  Nationella regler SFS - Senast granskad 2023-01-11
 • Regler om foder i primärproduktionen

  För bestämmelser om foder i primärproduktionen hänvisas till Jordbruksverkets webbplats. På nedanstående länk finns vissa centrala EU-bestämmelser samt nationella regler på området Jordbruksverket,
  Nationella regler LIVSFS - Senast granskad 2023-01-11
 • Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2021:8 om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

  Nyhet lagstiftning Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet - ändrad genom LIVSFS 2022:15 Livsmedelsverkets
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-12-22
 • Föreskrifter i nummerordning 2022

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2022. För mer information se länkar under rubriken "Status" LIVSFS Status Ämne LIVSFS 2022:1 Upphäver SLVFS 1998:28 Export,
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-12-22
 • EU-förordning 2022/2104

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller handelsnormer för olivolja och om upphävande av kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 och kommissionens
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2022-12-21
 • LIVSFS 2021:8

  Avgifter - Senast granskad 2022-12-21
 • Ändring av EU-förordning 2020/2235 Om förlagor till intyg för införsel Ändrad genom EU-förordning 2022/2504

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna III och V till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 vad gäller förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg och officiella intyg för införsel
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-12-21
 • EU-förordning 2020/2235

  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 av den 16 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2022-12-21
 • Ändring av EU-förordning 2019/627 Om offentlig kontroll av levande musslor och fiskprodukter Ändrad genom EU-förordning 2022/2503

  Nyhet lagstiftning Om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2019/627 vad gäller praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av levande musslor, av fiskeriprodukter eller
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-12-21
 • EU-förordning 2019/627

  Om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
  Animaliska livsmedel - Senast granskad 2022-12-21
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/2487

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-12-21
 • Rättelse av EU-förordning 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

  Nyhet lagstiftning Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rättelse till Europaparlamentet och rådets förordning (EU)
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-12-21
 • EU-förordning 2018/848

  Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och Rådets
  Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2022-12-21
 • LIVSFS 2021:8 författningskommentar

  Avgifter - Senast granskad 2022-12-21
 • LIVSFS 2022:15

  Avgifter - Senast granskad 2022-12-16
 • Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:20 livsmedelshygien LIVSFS 2022:8 registrering och godkännande och LIVSFS 2022:12 dricksvatten

  Nyhet lagstiftning Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien - ändrad genom LIVSFS 2022:14 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-12-15