Söksida

Hittade 4521 träffar på "märkning av honung"

 • Kostnader för klimatanpassning

  Kostnaderna för en klimatanpassningsåtgärd måste vägas mot kostnaderna för att inte genom­föra några åtgärder. Det är viktigt att ha samtliga kostnader som kan uppkomma till följd av en oönskad
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Tekniska åtgärder

  Skyddet av dricksvattnet bör i första hand vara förebyggande. Det gäller både för vattentäkten, vattenverket och för distributionssystemet. En del åtegärder kan vara anmälnings- eller
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Administrativa åtgärder

  I det administrativa arbetet ingår bland annat åtgärder för att medvetandegöra, utbilda och organisera verksamheten utifrån ett klimatförändringsperspektiv. De syftar också till att göra berörda
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Klimatanpassningsåtgärder

  Klimatanpassningsåtgärder Det här är åtgärder som ni kan vidta för att minska de negativa effekterna av kontinuerliga långsamma förändringar, men också som skydd mot mer akuta effekter som
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Vattenbrist

  Ökad av­dunstning från marken, kombinerat med växande vegetation och ökad vattenförbrukning  väntas leda till minskad vattentillgång under sommaren. Underskott av markvatten är en indikator på risk
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Varmare vatten

  Ett varmt råvatten kan leda till att dricksvattnet inte upplevs som friskt och gott. Enligt Livsmedels­verkets före­skrifter är gräns­värdet 20 °C för att vatten från ett dricksvattenverk ska bedömas
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Påverkan på anläggning

  Klimatförändringarna kan få olika negativa konskvenser som påverkar olika delar av en dricksvattenanläggning. Det kan till exempel handla om ras och skred, brott på rör och inträngning av förorenat
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Mikrobiologisk förorening

  En av de största riskerna för dricksvattenförsörjningen är vattenburen smitta, det vill säga förorening med mikroorganismer. I ett förändrat klimat kan även nya mikroorganismer spridas, vilka kan
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Kemisk förorening

  I Sverige finns många för­orenade områden efter industrier och andra verksamheter. Marken i dessa områden kan innehålla ämnen som är hälsovådliga. Kemiska för­oreningar i dricks­vattnet kan orsaka
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Bränder

  Bränder Risken för att det uppstår bränder i tillrinningsområdet till en vattentäkt är större sommar­tid än under övriga årstider. Risken är särskilt hög i samband med värmeböljor när marken är torr
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Brunifiering

  Brunifiering innebär att ytvatten blir allt brunare på grund av att organiskt material utlakas och bryts ner till humus. Humus är delvis nedbrutet organiskt material från växter, alger och
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Algblomning

  Algblomning kallas det fenomen då planktonalger eller cynobakterer på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Algblomning förekommer i alla sorters vatten - till havs, kring
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Konsekvenser av ett förändrat klimat

  Konsekvenser av ett förändrat klimat Inom överblickbar tid kan klimatförändringar i ökad utsträckning ge en rad effekter som påverkar förutsättningarna för att kontinuerligt tillhandahålla ett
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Genomförande av åtgärder

  Genomför åtgärderna efter prioriteringsordning, tidsplan och budget. Fysik planering Den fysiska planeringen spelar en viktig roll, främst i det förebyggande skedet. Vattenresurser som är
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Översyn och införande av planer

  Klimatanpassning för dricksvattenförsörjningen har direkta beröringspunkter med andra övergripande planarbeten inom kommunen. Anpassningsplanen behöver harmoniseras med dem. Det kan handla om
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Anpassningsplan

  Efter beslut om åtgärder är det dags att ta fram en anpassningsplan för att fastställa vad som behöver göras. I det ingår att identifiera när och vem som ska genomföra åtgärderna samt vem som
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Åtgärdsanalys

  I åtgärds­analysen identifierar ni möjliga åtgärder för att kunna hantera de största riskerna. Jämför åtgärderna med varandra för att kunna fatta beslut Det är bra att göra åtgärdsanalysen i dialog
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Riskklasser

  Nästa steg är att väga samman sannolikheten och konsekvensen för varje aktuell oönskad klimathändelse för respektive tidsperiod till risker enligt  tabellen nedan. Storleken på riskerna illustreras
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Konsekvenser

  Konsekvenser I konsekvensbedömningen antar ni att den oönskade händelsen har inträffat. Olika konsekvenser påverkar varandra. Därför behöver man titta på dem som en helhet. Osäkerheter om
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Sannolikhet

  Sannolikhet Med sannolikhet menar vi hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa. I analysen bör ni både utgå från statistik och erfarenheter och från kunskap om förväntade förändringar.
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20