Så kontrolleras din verksamhet

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill sätta livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Det är alltså det företag eller den organisation som säljer mat som också ansvarar för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den.

Nya bestämmelser om offentlig kontroll började gälla den 14 december 2019. Viss information på denna sida kan därför vara inaktuell. Läs mer här:

 (Informationen på denna sida kommer att uppdateras under januari 2020.)

Det finns regler som alla som arbetar med mat måste följa. De gäller i alla led i livsmedelskedjan – produktion, tillverkning, import, transport, försäljning och servering till konsumenten – och de gäller både stora och små företag.

Grunden för reglerna är att konsumenten inte ska behöva riskera att bli sjuk för att maten innehåller farliga bakterier, främmande ämnen och föremål eller odeklarerade allergiframkallande ämnen. Konsumenten ska heller inte bli vilseledd av märkning eller presentation av maten.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstintresse. Livsmedelsföretag finns inom hela kedjan från en primärproducent, exempelvis ett lantbruksföretag som odlar olika grödor och föder upp djur, till en restaurang eller butik. Även dricksvatten och snus räknas till livsmedel.

Alla livsmedelsföretagare måste vara registrerade hos eller godkända av kontrollmyndigheten som i de flesta fall är en kommun och för primärproducenten länsstyrelsen. Vissa verksamheter har Livsmedelsverket som kontrollmyndighet.

Vilka regler gäller för livsmedelsföretag?

Nästan alla regler på livsmedelsområdet har EU-bakgrund, det vill säga de är utarbetade inom EU och gäller inom hela EU. Det innebär att lagstiftning i princip är densamma i Sverige som i exempelvis Slovenien eller Italien.

Reglerna är inriktade på mål som ska uppnås och går inte in på detaljer. Reglerna är flexibla. Det betyder att de i många fall ger företagen möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målen. Det är dock alltid livsmedelsföretagarna som har ansvaret för att de livsmedel de exempelvis producerar, säljer eller transporterar är säkra. Företagen måste också kunna visa att de lösningar de väljer innebär att målen med lagstiftningen uppfylls.

Vem kontrollerar min verksamhet?

För de flesta livsmedelsföretag är det miljökontoret - eller motsvarande - i företagets hemortskommun som är ansvarig kontrollmyndighet. Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för vissa större anläggningar, medan Länsstyrelsen ansvarar för anläggningar inom primärproduktionen.

Vem som är behörig kontrollmyndighet för din typ av verksamhet framgår av 23 § i livsmedelsförordningen (2006:813). En utförligare beskrivning av hur kontrollansvaret är fördelat mellan olika myndigheter hittar du under avsnittet offentlig kontroll.

Vem ger stöd till företagen?

I kontrollmyndigheternas uppdrag ingår att ge råd, information och på annat sätt underlätta för livsmedelsföretagaren. Kontrollmyndigheten måste samtidigt behålla sitt oberoende. Det innebär att ansvaret för att producera säkra livsmedel inte får överföras till kontrollmyndigheten. Därför är det viktigt att råden som ges inte är för snäva. Kontrollmyndigheten kan ge förslag till lösningar men bör vara tydlig med att det rör sig om exempel och att det kan finnas flera sätt att uppfylla kraven i lagstiftningen. Läs gärna mer om rådgivning inom livsmedelskontrollen.

Ett företag behöver inte följa branschriktlinjerna för sin bransch om de uppfyller lagstiftningen på annat sätt. Om de följer riktlinjen är de dock säkra på att de gör rätt.

Vad är offentlig livsmedelskontroll?

Offentlig kontroll innebär att en myndighet kontrollerar att företaget uppfyller lagstiftningens krav i sin verksamhet. Den offentliga kontrollen ska baseras på riskerna i verksamheten. Den ska utföras regelbundet och antalet kontroller ska stå i proportion till riskerna i den verksamhet som kontrolleras. Hänsyn ska tas till företagets egen kontroll av sin verksamhet.

Huvudingredienserna i livsmedelskontrollen är revision av livsmedelsföretagens system för egenkontroll, inspektion i anläggningen och eventuell provtagning.

Vem betalar kontrollen?

Det är företagen som betalar livsmedelskontrollen i Sverige, genom så kallade kontrollavgifter till den myndighet som kontrollerar dem. Riksdag och regering beslutar hur kontrollen ska finansieras och Livsmedelsverket eller enskilda kommuner kan inte frångå reglerna.

Hur hög avgiften ska vara beror på hur lång tid det tar att kontrollera företaget - förberedelser, genomförande och efterarbete - samt den timtaxa som kommunen har fastställt. Timtaxan ska enligt reglerna bland annat täcka kontrollpersonalens löner, kompetensutveckling, lokaler, förberedelser inför kontroll, lokaler, resor och utrustning. Antal timmar som kontrollen hos ett företag bedöms behöva, ska stå i proportion till riskerna i verksamheten.

För kontroll av företag inom primärproduktionen tas ingen avgift ut.

Att överklaga ett beslut

Beslut, som till exempel förelägganden och förbud, kan överklagas. Det gäller exempelvis beslut om att ett företag skall åtgärda en brist, agera på ett visst vis eller avstå från en viss verksamhet eller hantering. Du kan läsa om hur överklagandet går till under avsnittet kontroll av livsmedelsföretag.

Senast granskad 2018-10-29