Tilläggsmärkning av fiskprodukter, sjögräs och alger

Regler för att genomföra den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter inklusive sjögräs och alger* har samlats i en ny EU förordning (nr 1379/2013). I denna fastställs bestämmelser om tilläggsmärkning som gäller sedan den 13 december 2014.

Vid försäljning av fiskerivaror i detaljhandel ska konsumenten får skriftlig information om handelsbeteckning, produktionsform , fångstområde/ursprungsland och redskapskategori för vildfångade arter.

I den fortsatta texten betecknas fiskerivaror med samlingsbenämningen "fisk". 

Så ska fisk, sjögräs och alger tilläggsmärkas

Följesedel/fisklåda/
förpackning och faktura:
Etikett/Skylt:

Art: Blåmussla (Mytilus edilus)
Produktionsmetod: Odlad
Ursprungsland: Sverige

Blåmussla (Mytilus edilus)
Odlad i Sverige

Följesedel/fisklåda/
och faktura:

Etikett/Skylt:

Art: Rödspätta (Pleuronectes platessa)
Produktionsmetod: Trålfiskad
Fångstområde: Nordsjön, Nordostatlanten

Rödspätta (Pleuronectes platessa)
Trålfiskad i Nordsjön eventuellt med en karta/piktogram

Följesedel/transportlåda och faktura:

Etikett/Skylt:

 Art: Wakame (Undaria pinnatifida)
Produktionsmedtod: Odlad
Ursprungsland: Korea

 Art: Wakame (Undaria pinnatifida)
Produktionsmetod:
Odlad
Ursprungsland: Korea

 

Tre uppgifter är alltså obligatoriska för att fiskvaror ska få säljas:
 1. Handelsbeteckning och dess vetenskapliga namn
 2. Produktionsmetod (viltfångad+redskapskategori som använts för vildfångade arter eller odlad)
 3. Fångstområde för arter fiskade i havet, eller ursprungsland för sötvattenfiskad+namnet på det vattendrag som den är fiskad. För odlade arter ska landet anges.

 

1. Handelsbeteckning

Varje land fastställer de nationella handelsbeteckningar som ska användas för vissa fiskarter, sjögräs och alger (Rådets förordning (EG) nr 1379/2013). Medlemsländerna får sedan komplettera med ytterligare arter. I Sverige gäller den lista som Livsmedelsverket upprättat, och som återfinns i SLV FS 2001:37 (H136).

Handelsbeteckning för nya arter fastställs av Livsmedelsverket efter ansökan eller anmälan från branschen eller enskilt företag. Tillfälliga handelsbeteckningar publiceras på Livsmedelsverkets webbplats.

Den föreskrivna handelsbeteckningen på det landets språk där fisken, sjögräs och alger* saluförs ska användas i märkningen. För sådana produkter som omfattas av kraven och saluhålls i Sverige, ska alltså den svenska beteckningen användas. Det vetenskapliga (latinska) namnet på arten är obligatoriskt att ange vid försäljningen i konsumentledet, och denna uppgift ska, som tidigare, finnas med i märkning eller handelsdokument i tidigare led.

2. Produktionsmetod

Här anges om fisken är fångad i havet, i sötvatten, eller om den är odlad. Följande nomenklatur ska användas:

 • fångad
 • fångad i sötvatten
 • odlad

Ifall det klart framgår av övrig märkning, t.ex. av angivandet av fångstområde, var fisken, sjögräset eller algerna är fångade/skördade, kan uppgiften utelämnas för vildfångad fisk. (T.ex. "rödspätta från Nordsjön, Nordostatlanten".) Grundkravet för all märkning av livsmedel är dock att det aldrig får föreligga risk för att konsumenten vilseleds. Nytt för den 13 december2014 är att även redskapskategori enligt bilaga III i förordningen som använts för vildfångade arter ska anges. Redskapskategorierna är följande; not, trål, nät/garn, ringnot och sänkhåv, krokar och linor, skrapor, tinor och fällor. Mer detaljerad information om motsvarande redskap får anges.

Blandade partier produkter av samma art och med olika produktionsmetoder måste ange produktionsmetoden för varje parti (t.ex. Odlad och nätfångad Röding (Salvelinus alpinus) i sötvatten från Hornavan, Sverige)

3. Fångst- eller produktionsområde:

 • För havsfångad fisk, sjögräs och alger är det obligatoriskt att ange platsen för fångsten med användandet av det delområde eller sektion som förtecknas i FAO:s förteckning av fiskeområden samt namnet på detta område uttryckt på ett sätt som är förståeligt för konsumenterna. För områdena Nordostatlanten, Medelhavet och Svarta havet, ska delområde eller sektion alltid användas medan för andra områden kan namnet på FAO-området anges. Närmare uppgift om ursprung utöver fastställda fångstområden får lämnas frivilligt.
 • Fångstområdet ska anges med sitt svenska namn (inte FAO-område) för att kunna förstås av konsumenten, till exempel fångad i Östersjön.
 • För sötvattensfångad fisk ska en hänvisning till vattenområdet anges samt ursprungsland istället för fångstområde.
 • För vattenbruksprodukter anges det land där produkten genomgått sitt slutliga utvecklingsskede. Om uppfödningen ägt rum i flera länder, får dessa övriga länder också anges i märkningen, om det medlemsland där produkten säljs medger det.
  För blandade partier fisk från olika fångstområden eller länder för odlade produkter ska åtminstone det fångstområde/land som utgör merparten av partiet anges, samt en information om att partiet är blandat. Fler områden får anges.

Omfattning

Av bilaga I EU-förordning 1379/2013 framgår vilka produkter som omfattas. Dessa är angivna med sina tulltaxenummer.

Följande produkter omfattas:

1. 0301 Levande fisk
2. 0302 Fisk, färsk eller kyld
3. 0303 Fisk, fryst
4. 0304 Fiskfiléer och annat fiskkött, färskt, kylt eller fryst.
5. 0305 Torkad fisk, saltad fisk, fisk i saltlake; varm- och kallrökt fisk, mjöl och pellets av fisk lämpligt som livsmedel
6. 0306 Kräftdjur, med eller utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pellets av kräftdjur, lämpliga som livsmedel.
7. 0307 Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pellets av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel.
8. 1212 21 00 Sjögräs och andra alger, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda, lämpliga som livsmedel* 1212 29 00 Sjögräs och andra alger, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda (exkl. lämpliga som livsmedel)* *Detta nummer motsvarar KN.nummer 12122000 i nämnda i förordning

 Undantag

 • Bestämmelserna gäller inte för fiskvaror, sjögräs och alger med andra tulltaxenummer än de ovan nämnda, t.ex. inte färdiglagad mat innehållande fisk eller mat på restauranger (tullkapitel 16).
  För att möjliggöra korrekta uppgifter på menyer o.dyl. ska dock uppgiften om handelsbeteckning finnas med på leveranser till restauranger och andra typer av storhushåll.
  Gravad fisk, liksom konserverade fiskvaror och sillinläggningar, kaviar och romkräm, fiskfiléer som endast har panerats, kokta räkor utan skal som är konserverade eller i lag räknas också till tullkapitel 16, och omfattas inte heller.
 • Bestämmelserna gäller inte för små mängder av produkter som understiger 20 euro per inköp, som fiskare eller odlare säljer direkt till konsument, och som kommer från eget fiske eller egen odling.

Utformning av tilläggsmärkning

För färdigförpackade produkter ska märkningen finnas på förpackningen eller som anslag invid produkten, när den säljs till slutkonsument.

 • Vid lösviktsförsäljning i manuell fiskdisk och vid självtag ska den finnas som anslag eller skylt i anslutning till fiskdisken. Alla märkningsuppgifter ska vara skriftliga. Muntliga upplysningar kan inte ersätta märkning.
 • Enligt förordningen behöver inte storförpackning (som inte är avsedd att säljas direkt till konsument) vara märkt på förpackningen eller fisklådan. Dock är spårbarhetskravet grunden till förordningens bestämmelser om märkning med handelsbeteckning och ursprung. För att säkra att märkningen blir korrekt vid detaljhandelsförsäljningen, ska alla obligatoriska uppgifter finnas med i alla handelsled, antingen som märkning eller i särskild handling.
 • Allmänna bestämmelser om hur färdigförpackade livsmedel ska vara märkta återfinns i förordning (U) nr 1169/2011. 

Ansvar för märkning

Alla försäljningsled har ansvar för att lämna skriftliga uppgifter som möjliggör en korrekt märkning av fiskvaror som saluhålls till konsument.

Förpackare av färdigförpackning, och den som saluför produkten i detaljhandelsledet har det direkta ansvaret för märkningen.

Kontrollansvar

Kontrollansvaret ligger hos den myndighet som enligt livsmedelslagstiftningen är utsedd att handha den offentliga livsmedelstillsynen. För grossist, fiskauktion och detaljhandel är det kommunen som har ansvar för kontrollen.

Var kan man läsa mer?

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter,
 • Livsmedelsverks föreskrifter om handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter SLVFS 2001:37
 • Livsmedelsverkets vägledning "Fisk- och vattenbruksprodukter (handelsbeteckningar)"
 • Tullverket

Länkar till ovanstående regler finns under rubriken Fördjupad information uppe till höger på sidan.

Senast granskad 2021-01-26