Nationella samordningsgruppen för dricksvatten

Den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten ska verka för en trygg och säker dricksvattenförsörjning och ge stöd i dricksvattenfrågor. Gruppen leds av generaldirektören för Livsmedelsverket, som också är ordförande.

Den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten är en ny organisation för 2020. Utöver att verka för en trygg och säker dricksvattenförsörjning och ge stöd i dricksvattenfrågor ska de ge regeringen en aktuell lägesbild och informera om de behov som finns för att säkra dricksvattenförsörjningen nationellt.

I den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten ingår Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Boverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Trafikverket, en representant för Länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenskt Vatten, en representant för Vattenmyndigheterna och två representanter för kommunerna.

Myndigheterna företräds av generaldirektör eller av generaldirektören utsedd företrädare. De möts två gånger per år och rapporterar årligen till regeringen.

Beredande arbetsgrupper

Under den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten finns tre ordinarie arbetsgrupper: vattenförsörjningsgruppen, dricksvattenkvalitetsgruppen och gruppen för civilt försvar och krisberedskap. Arbetsgrupperna tar fram underlag och analyser för beslut i samordningsgruppen och kan även driva relevanta projekt.

Den nationella samordningsgruppen har även möjlighet att upprätta särskilda arbetsgrupper när kompetensbehovet inte täcks av befintlig struktur eller om arbetet behöver en mer skyndsam hantering.

Vattenförsörjningsgruppen

Vattenförsörjningsgruppen ska verka för att det finns tillräckligt med vatten för att producera dricksvatten av god kvalitet utan inverkan på vattenförsörjningen av jordbruket, industrin eller påverkan på ekologisk mångfald och andra naturvärden. De ska även arbeta med att stärka det viktiga arbetet med skydd av grund- och ytvattentäkter.

Arbetsgruppen leds av HaV. I gruppen ingår Boverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelse, SGU, SMHI, SKR, Svenskt Vatten och en vattenmyndighet.

Dricksvattenkvalitetsgruppen

Dricksvattenkvalitetsgruppen ska verka för att dricksvattnet håller god kvalitet och uppfyller kvalitetskraven i lagstiftningen.

Arbetsgruppen leds av Livsmedelsverket. I gruppen ingår Boverket, Folkhälsomyndigheten, HaV, Kemikalieinspektionen, en länsstyrelse, SKR, Svenskt Vatten, SGU och en vattenmyndighet.

Gruppen för civilt försvar och krisberedskap

Gruppen för civilt försvar och krisberedskap ska verka för att det finns relevant kompetens, expertstöd, kunskapsunderlag och stödmaterial för att bygga en god krisberedskap hos dricksvattenproducenterna och för att vidta förberedelser och åtgärder som gagnar arbetet med civilt försvar.

Arbetsgruppen leds av Livsmedelsverket. I gruppen ingår MSB, länsstyrelser, SGU, SKR, Trafikverket och Svenskt Vatten. Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och minst tre stora dricksvattenproducenter med ett utvecklat säkerhets- och krisberedskapsarbete är adjungerande och kan tillfälligt kallas in vid behov.

NY för sommaren 2020 - Arbetsgruppen för torka

Under sommaren 2020 finns en särskild arbetsgrupp för att bevaka vattenbrist och torka. Dess uppdrag är att samla och dela information kopplat till dricksvatten och torka mellan relevanta myndigheter och organisationer. Till exempel grundvattennivåer, risk för vattenbrist samt sammanställning av var det råder bevattningsförbud. Möten hålls varannan vecka eller oftare vid behov.

Arbetsgrupp leds av Livsmedelsverket. Som ordinarie deltagare föreslås Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Geologiska Undersökning, SMHI, Svenskt Vatten, Sveriges Kommuner och Regioner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt Jordbruksverket (adjungerad). 

Ersätter tidigare nätverk men inget dricksvattenråd

Arbetet utgår från betänkandet ”En trygg dricksvattenförsörjning” (SOU 2016:32) samt Livsmedelsverkets redovisning av regeringsuppdraget att inleda arbetet med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd.
Förslaget att bilda ett dricksvattenråd som togs upp i dessa utredningar genomförs inte. Istället leds arbetet av den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten. Gruppen ersätter Nationellt nätverk för dricksvatten.

Stödjande kansli

Som stöd till den nationella samordningsgruppens arbete finns ett kansli, som leds av Livsmedelsverket. Kansliet ska ha en helhetsbild över pågående arbete i den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten och stödja arbetsgruppernas arbete. Kansliet ska även främja samarbeten mellan medlemmar i Nationella samordningsgruppen för dricksvatten, bedriva omvärldsbevakning och samordna kommunikation, samt identifiera och främja samverka med andra nationella råd och nätverk som arbetar med dricksvattenfrågor.

Senast granskad 2020-03-24