Söksida

Hittade 405 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Japan

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Japan. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-20
 • Salmonellakontroll

  Här finns information om salmonellaregler för handel med animaliska livsmedel inom EU. Regler Salmonellareglerna för handel med animaliska livsmedel inom EU finns i Livsmedelsverkets föreskrifter (
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-20
 • Försäljning av små mängder - uppdaterad och utvidgad broschyr

  heno Nya nationella regler om försäljning av små mängder primärprodukter gäller sedan 1 september i år. Nu finns en uppdaterad och utvidgad broschyr om försäljning av små mängder primärprodukter.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-12-06
 • Livsmedelsverket samordnar kontrollprojekt 2017

  De samordnade kontrollprojekten är ett sätt för Livsmedelsverket att leda och samordna livsmedelskontrollen. Projekten har ett tudelat syfte;  dels höja kompetensen hos kontrollmyndigheterna och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-11-25
 • Näringsdeklaration e-utbildning

  E-utbildningen vänder sig så väl till livsmedelsföretagare som till kontrollmyndigheter. Kursens syfte och innehåll Företagare: Efter genomförd utbildning vet du hur du märker livsmedel med en
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-03-22
 • Vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg

  Försäljningsbeteckningarna vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg får endast användas för produkter som överensstämmer med de EU-regler som har fastställts för produkterna. Vin- och starkvinsglögg
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-05-02
 • Ägg

  Allergi mot ägg är särskilt vanligt hos små barn. Det finns särskilda märkningsregler för ägg. Symtom Typiska symtom vid äggallergi är hudreaktioner som eksem. Även andra symtom som astma,
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-24
 • Lupin

  Lupin är en baljväxt liksom jordnöt och soja. Lupinmjöl används ibland i vissa bröd och bakverk. Det måste anges i ingrediensförteckningen om lupin ingår i ett livsmedel. Lupiner tillhör
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-24
 • Sesam

  Sesamfrö och sesamolja finns bland annat i viss asiatisk mat, bageriprodukter och konfektyr. Allergi mot sesam förekommer och det finns därför särskilda märkningskrav för sesam. Symtomen vid
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-24
 • Enzymer

  Enzymer är ämnen som består av proteiner och kan användas i livsmedel av olika skäl, till exempel vid tillverkning av ost där enzymer som finns i löpe tillsätts i mjölk för att bilda ostmassan.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-03
 • Ansökan om godkännande eller anmälan av ett nytt livsmedel - Praktiska anvisningar

  Ansökan, anmälan och godkännande av nya livsmedel – gör så här Här beskrivs hur du ansöker om godkännande av ett nytt livsmedel eller anmäler ett traditionellt livsmedel från tredjeland. Ansökan och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-04
 • Försäljning av hönsägg

  Hönsägg Det finns särskilda handelsnormer för hönsägg i förordning (EG) nr 1308/2013. För att få leverera hönsägg till detaljhandeln (butiker, restauranger, bagerier med flera) ska äggen först
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-21
 • Årliga avgiftsbeslut

  Årlig kontrollavgift Livsmedelsföretagare ska enligt 3 kap. 1 § LIVSFS 2006:21 betala årlig kontrollavgift. Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar  Årligt avgiftsbeslut Slakteri-
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-03-28
 • Mötesplats Livsmedelsförsörjning 5 december 2017

  Den 5:e december samlade Livsmedelsverket företag, kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, forskare med flera till en kunskapsdag om livsmedelsförsörjning vid kris och krig. Deltagarna fick ta
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-15
 • Krisberedskap - verktyg för hantering av olycka vid vattentäkt

  Här presenteras ett verktyg för hantering av en olycka vid vattentäkt. Med olycka vid vattentäkt menas i detta fall en olycka med utsläpp av förorenande ämne i ett tillrinningsområde för en
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-22
 • Krisberedskap och säkerhet - dricksvatten

  VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till i första hand kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, men också till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-05-18
 • Utbildningar för livsmedelsföretagare

  Livsmedelsverket har en webbplattform - Utbildningsportalen - där det är möjligt att gå e-utbildningar. En e-utbildning innebär att du utbildar dig genom webbaserade och interaktiva självstudier. Här
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-18
 • Genmodifierad mat

  Alla ska genom tydlig märkning ha möjlighet att göra ett medvetet val mellan produkter som består av, innehåller eller har framställts av GMO och konventionella produkter. Lagstiftningen reglerar
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-10-26
 • Nya livsmedel - företagare

  Nya livsmedel (novel food) är livsmedel som vi inom EU inte har ätit i någon större utsträckning före 15 maj 1997. De måste riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-04