Förslag på heltäckande revisionssystem kräver finansiering

2023-06-16

Ett heltäckande och samordnat revisionssystem ska göra att Sveriges kommuner och andra myndigheter som utför kontroll på företag i livsmedelskedjan, blir utvärderade på ett rättvist och korrekt sätt. Det föreslår Livsmedelsverket och Samrådsgrupp för revision i en ny utredning.

Kontrollen i livsmedelskedjan som kommuner och flera andra myndigheter utför bidrar till säker mat och säkert dricksvatten, till friska djur, sunda växter, att ingen blir lurad eller vilseledd, att motverka snedvriden konkurrens som kan uppstå vid fusk, samt till konkurrenskraftiga företag. Myndigheterna som ska kontrollera aktörer i livsmedelskedjan måste enligt EU-lagstiftningen också bli kontrollerade och utvärderade, genom revision. Något som inte görs i tillräcklig utsträckning idag.

- Den stora utmaningen är hur revisioner av kommunernas kontroll ska finansieras. Idag utförs inte dessa revisioner på grund av att regeringen och kommunerna ännu inte är överens i finansieringsfrågan. Om den inte löser sig riskerar revisionssystemet bli splittrat, med många olika aktörer som utför revisionerna, säger Cecilia Svärd, utvärderingschef vid Livsmedelsverket och ordförande i Samrådsgrupp för revision.

Goda möjligheter till förbättring

Det som idag saknas för att nå ett heltäckande i revisionssystemet inom livsmedelskedjan går att åtgärda. Det finns många pusselbitar att tillgå. Kompetens, förmåga och erfarenhet inom revisionsmetodik och lagstiftningens krav finns inom de kontrollmyndigheter som historiskt utfört revisioner. Kunskap om revisionsprocessen har byggts upp under många år. Gemensamma arbetssätt har utvecklats. 

- Myndigheterna kan hjälpa varandra med revisionerna. Förslaget är att Livsmedelsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna erbjuder sig att genomföra revisionerna av de andra myndigheterna och att överenskommelser sluts med de myndigheter som ska revideras. Livsmedelsverket kan stödja revisionssystemet som samordnande myndighet, men kan inte lösa frågan om finansiering, säger Åsa Eneroth vid Livsmedelsverket, författare till rapporten.

Export och förtroende i EU kan påverkas av bristande revision

Kontrollen ska även se till att fri rörlighet av livsmedel inom EU kan uppnås. När ett land utanför EU bedömer om svenska anläggningar ska godkännas för export, är en viktig del i bedömningen att Sverige har ett fungerande revisionssystem, som gör en oberoende granskning av att kontrollen fungerar.

- På så sätt bidrar revisionen till det övergripande målet för den svenska livsmedelsstrategin, att Sverige ska ha en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar. Nu måste svenska kontrollmyndigheter arbeta för att nå upp till de mål som vi som medlemsland i EU har åtagit oss att uppfylla. Det är viktigt för att skydda konsumenter men också för att svenska livsmedelsföretag ska kunna konkurrera på en internationell marknad, säger Cecilia Svärd.

Sammanfattningsvis ger utredningen förslag på ett heltäckande revisionssystem, där samtliga kontrollmyndigheter och samtliga kontrollområden täcks in. Förslaget möjliggör en verkningsfull och hållbar revisionsorganisation, som uppfyller kraven i den EU-gemensamma lagstiftningen, samt Sveriges nationella revisionsmål.

Senast 31 december 2023 ska Sverige ha ett heltäckande flerårigt riskbaserat revisionsprogram där alla kontrollområden och kontrollmyndigheter ingår. Samrådsgruppen för revision stödjer Livsmedelsverket i samordningsuppdraget och består förutom Livsmedelsverket av representanter för kommunerna, SKR, länsstyrelserna, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Ytterligare information för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40