En hållbar dricksvattenförsörjning kräver investeringar och kunskap

2023-04-18

Det behövs stora investeringar och långsiktiga beslut för att säkra Sveriges dricksvatten. Det behövs också mer kompetens inom framförallt civilt försvar och krisberedskap, klimatförändringar och hållbar samhällsplanering. Så svarar kommunala beslutsfattare inom vatten och avlopp i en undersökning som den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten har gjort.

För att det ska komma rent dricksvatten ur kranen, och i tillräcklig mängd, måste en kedja av verksamheter fungera; alltifrån tillräckligt med grund- eller ytvatten till att renat avloppsvatten släpps ut i naturen igen. Vatten- och avloppsfrågor är komplexa och spänner över flera myndigheter och verksamhetsområden.

Resurskrävande utmaningar

När Nationella samordningsgruppen för dricksvatten intervjuade beslutsfattare inom vatten och avlopp om vilka kunskapsstöd de behöver inom området svarade 91 chefer och politiker från olika delar av landet. Resultaten visar bland annat att de flesta kommuner står inför att bygga nytt eller renovera framförallt ledningsnät och reningsverk. Därför lyfts finansiering och investeringar bland de största utmaningarna. En annan stor utmaning för de svarande är tillgången på vatten, det vill säga att vattnet ska räcka till alla.

På frågan om vilka kunskaper och kompetenser som behövs på såväl kort som lång sikt toppar civilt försvar och krisberedskap, klimatförändringar samt vilka behov som finns för en hållbar samhällsplanering.

- Summerat så stämmer svaren med den bild som vi har sedan innan. Det ligger också i linje med många av de arbeten som den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten har igång, och vi tar med resultaten i våra fortsatta beslut om insatser och prioriteringar, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket och ordförande i Nationella samordningsgruppen för dricksvatten.

Svårt att nå ut

Undersökningen gav också mer kunskap om informationsflödet inför beslut om vatten och avlopp och vilka informationskanaler som används.

- Det är glädjande att de flesta vet var de kan finna den information som de behöver för en hållbar och säker dricksvattenförsörjning. Från nationellt håll kan vi mer aktivt samordna och sprida den information och kunskap som finns, så att den är lätt att hitta och förstå för beslutsfattare, säger Annica Sohlström.

Den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten arbetar för att Sverige har en långsiktigt hållbar, trygg och säker dricksvattenförsörjning. Ett tiotal myndigheter och aktörer inom vattenområdet är representerade. Det operativa arbetet sker av tre arbetsgrupper med olika inriktning: vattenförsörjning, vattenkvalitet samt civilt försvar. Livsmedelsverket har samordningsansvar för arbetet.