Rättelse till EU-förordning 2023/334 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester

2023-04-27

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2023/334 av den 2 februari 2023 om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klotianidin och tiametoxam i eller på vissa produkter