Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2023/679 och 710

2023-04-05

EU-förordning 2023/679 - Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för pyridaben, pyridat, pyriproxifen och triklopyr i eller på vissa produkter

EU-förordning 2023/710 - Om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bromopropylat, kloridazon, fenpropimorf, imazakvin och tralkoxidim i eller på vissa produkter