Ändring av EG-förordning 1925/2006 Om vitaminer och mineralämnen i livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/1065

2023-06-08

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller nikotinamidribosidklorid som tillsätts i livsmedel