EU-förordning 668/2014

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

Mer Information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Förordningen ersätter genomförandebestämmelserna i kommissionens förordningar (EG) nr 1898/2006 om fastställande av närmare tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (4) och (EG) nr 1216/2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel. Se även kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter och vad gäller vissa regler om ursprung, vissa formföreskrifter och vissa kompletterande övergångsbestämmelser.

Förordningen innehåller tillämpningsföreskrifter om:

 • Särskilda regler för namn
 • Definition av det geografiska området
 • Särskilda regler om foder
 • Bevis på ursprung
 • Beskrivning av flera skilda produkter
 • Formföreskrifter för registeringsansökningar
 • Särskilda regler för beskrivningen av produkten och produktionsmetoden
 • Gemensamma ansökningar
 • Formföreskrifter för invändningar
 • Formföreskrifter för ändringar av en produktspecifikation
 • Avregistrering
 • Inlämningssätt
 • Användningen av symboler och beteckningar
 • Register över skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter
 • Övergångsbestämmelser
 • Ikraftträdande och tillämpning
Senast granskad 2022-11-22