Jobba hos oss

Personer som står och pratar med varandra

På Livsmedelsverket är vi alltid intresserade av att få kontakt med kunniga och engagerade medarbetare. Vi arbetar med något som är viktigt för alla, maten.

Dagligen hanterar vi aktuella och intressanta frågor som angår människors liv och vardag, och viktiga samhällsfunktioner – folkhälsa, smittskydd, djurskydd, livsmedelsfusk och miljö.

Här arbetar bland annat nutritionister för att matvanorna ska vara hälsosamma, mikrobiologer och toxikologer för att maten ska vara säker och dricksvattnet bra. Livsmedelskontrollen arbetar för att allt ska gå rätt till i livsmedelsproduktionen, att djuren behandlas väl och ingen blir lurad om vad maten innehåller. Tillsammans med andra aktörer planerar vi för att Sveriges befolkning har tillgång till säker mat och säkert dricksvatten även vid kris eller höjd beredskap.

Samtidigt arbetar vi för att bidra till Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen; för att skapa förutsättningar för de som äter sämst att äta bättre, för att motverka matsvinn, för att göra skillnad för de vi finns till för – konsumenter och livsmedelsföretagare, och våra andra intressenter i samhälle och omvärld.

Livsmedelsverket erbjuder dig

Livsmedelsverket erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med spännande och kvalificerade arbetsuppgifter, goda utvecklingsmöjligheter, och möjlighet till intern rörlighet. Hos oss får du

 • Arbeta för något som är viktigt för alla, maten
 • Arbeta för att alla ska må bra av maten – nu och i framtiden
 • Ett jobb där du gör samhällsnytta
 • Möjlighet att påverka det som händer i livsmedelssverige
 • Balans mellan arbetsliv och privatliv
 • Goda anställningsförmåner och friskvård
 • En god social sammanhållning via ett antal aktiva föreningar

Värderingar

På Livsmedelsverket finns ett stort engagemang för det gemensamma uppdraget och möjligheten att få bidra till samhällsnyttan. Den statliga värdegrunden guidar oss i vårt sätt att arbeta:

 • Demokrati – all offentlig makt utgår från folket. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför de beslut som riksdagen och regeringen fattar. Vi är medvetna om att vår verksamhet till stor del finansieras av skattebetalarna. 
 • Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna. Vi känner till och följer de lagar och regler som gäller för vår verksamhet.  Vår myndighetsutövning är rättssäker. 
 • Objektivitet – allas likhet inför lagarna. Vi är, och uppfattas vara, sakliga och opartiska och låter inte våra personliga uppfattningar eller tyckanden påverka arbetet. Lika fall behandlas lika.
 • Fri åsiktsbildning – den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Genom vårt förhållningssätt värnar vi offentlighetsprincipen. Genom yttrandefriheten har vi rätt att berätta om det som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas av sekretess. Vi är öppna och transparanta i vår verksamhet och vår kunskap är lättillgänglig och begriplig. Vi välkomnar dialog och lyssnar på synpunkter både internt och externt. 
 • Respekt – den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Vi bemöter alla med respekt och tar avstånd från diskriminering oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 • Effektivitet och service – effektivitet och resurshållning ska förenas med service och tillgänglighet. Vi utför våra uppgifter effektivt och med hög kvalitet utifrån givna resurser. Vi tillhandahåller information, vägledning, råd och annan service som efterfrågas på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt som möjligt.  

På Livsmedelsverket arbetar idag cirka 630 personer; drygt 330 på huvudkontoret i Uppsala och 300 i livsmedelskontrollen, på slakterier och gränskontrollerna runt om i landet.

Senast granskad 2024-03-01