Uppstart för Beredskapsprojekt

2020-03-26

För att kunna hantera det oförutsedda krävs stöd och samverkan. Nu startar Livsmedelsverket, tillsammans med en rad viktiga samarbetspartners, arbetet med att ta fram en Handbok för beredskap för livsmedelsförsörjning till måltidsorganisationer.

Nya och gamla lärdomar i kristider

På senare tid har vi bevittnat en rad katastrofer, både globalt och lokalt och frågan om krisberedskap och livsmedelsförsörjning är ständigt aktuell – inte minst nu när vi alla berörs av coronavirusets framfart och konsekvenserna som följer.

En samhällsviktig satsning – finansierad av MSB

Men ambitionen fanns om att kunna göra mer. Därför sökte Livsmedelsverket under hösten 2019 projektmedel från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att få resurser att ge mer stöd till måltidsorganisationer. Projektmedel beviljades och nu startar ett treårigt projekt för att stärka regionernas och kommunernas beredskap för livsmedelsförsörjning vid kris och planering för höjd beredskap, med fokus på måltidsverksamhet i vård, skola och omsorg. Med i projektet finns kommuner och regioner, myndigheter och organisationer – som tillsammans kommer att bidra på olika sätt.

Målet: ökad beredskap

Planen är att fram en handbok för krisberedskap inom offentliga måltidsverksamheter samt erbjuda forum för dialog och erfarenhetsutbyte. Handboken ska rikta sig till de offentliga verksamheterna och fokusera på praktiskt stöd och vägledning vid framtagande av egna beredskapsplaner på området. Ett mål med  projektet är således att andelen av Sveriges kommuner och regioner som tagit fram beredskapsplaner för livsmedelsförsörjning och integrerat dessa i ordinarie verksamhet har ökat efter projektets slut.

Hur kan vi hjälpas åt?

I kristider rör sig människor i nya, kanske oväntade mönster och då krävs flexibla lösningar för hur, när och var måltider ska serveras. Ni är många som i dagsläget försöker hantera nya och svåra situationer som uppkommit i samband med pågående pandemi. Vi vill gärna komma i kontakt med dig som har exempel att dela med dig av – från nuvarande krishantering eller exempel sedan tidigare. Hör av dig till emelie.eriksson@slv.se.

Håll dig uppdaterad!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider