Nytt kunskapsstöd om vård vid matallergi

En sjuksköterska samtalar med en patient vid ett skrivbord. De tittar tillsammans i en broschyr.

2023-03-29

Nu finns ett stöd, ett så kallat vårdförlopp, om IgE-förmedlad matallergi publicerat. Till vårdförloppet finns också ett läkarintyg för specialkost framtaget.

Självdiagnostisering och överdiagnostik är vanligt vid matallergi. När en person utreds noggrant är förekomsten av matallergi hos barn och vuxna mellan en och tre procent. Man brukar dela upp olika sorters allergi i IgE-medierad och icke IgE-medierad allergi. IgE-medierad allergi är den vanligaste formen av allergi. Personer med IgE-medierad allergi har IgE-antikroppar mot det allergen de inte tål. En jordnötsallergiker har exempelvis IgE-antikroppar mot jordnöt och en äggallergiker har IgE-antikroppar mot ägg. 

Under några år har en nationell arbetsgrupp (NAG matallergi) med experter och företrädare för professionen tagit fram ett stöd till vården, ett så kallat vårdförlopp. Det övergripande målet är att öka livskvaliteten hos patienter med misstänkt matallergi genom att vårdförloppet tillämpas i vården, och att vården därmed ställer diagnos på ett korrekt sätt.

– Äntligen finns ett nationellt vårdförlopp för diagnos och behandling av IgE-förmedlad matallergi, säger Ylva Sjögren Bolin, rådgivare på Livsmedelsverket och ledamot i NAG matallergi. Från Livsmedelsverkets sida ser vi detta som mycket positivt. Vi hyser stor förhoppning på att fler friskförklaras från matallergi samtidigt som de med diagnostiserad IgE-förmedlad matallergi får en individanpassad behandling och möjlighet till ökad livskvalitet.

Fokus på kostbehandling och dietistens roll

Vårdförloppet riktar sig främst till den nära vården (primärvård och specialiserad öppenvård), exempelvis läkare, sjuksköterska, astma-/KOL-team, dietist, barnläkare och barnsjuksköterska.

Kostbehandling är den grundläggande behandlingen vid IgE-förmedlad matallergi. Patienter med en diagnostiserad matallergi ska utesluta det utlösande livsmedlet ur kosten. Vårdförloppet fokuserar på individens perspektiv genom att väga risk mot nytta och att inte utesluta fler livsmedel än nödvändigt, utifrån den individuella känsligheten.

Vårdförloppet lyfter också att kontakt med legitimerad dietist ska erbjudas vid diagnostiserad matallergi, oavsett matallergen. Till vårdförloppet finns också ett läkarintyg för specialkost framtaget. Det finns som ett appendix längst bak i dokumentet, på sid 27. 

Vad är Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård?

Nationellt system för kunskapsstyrning drivs av Sveriges regioner i samverkan och leder det övergripande arbetet med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Vårdförlopp matallergi har utvecklats inom ramen för Nationellt programområde (NPO) lung- och allergisjukdomar. Det praktiska arbetet med att ta fram vårdförloppet genomfördes av arbetsgruppen NAG matallergi, som var utsedd av programområdet.

På webbplatsen för Nationellt system för kunskapsstyrning finns mer information om vårdförloppet, bland annat filmer som beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för NAG Matallergi.

Den 10  maj hålls ett seminarium då vårdförloppet presenteras närmare, missa inte det!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider