Dialog om nationella mål för en hållbar livsmedelskonsumtion

En person står upp och pratar framför två personer i ett mötesrum.

2022-05-31

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på nationella mål för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion, samt förslag till insatser för att styra om konsumtionen. Måltider i vård, skola och omsorg visar redan vägen och både kan och behöver fortsätta att visa framfötterna!

Det handlar både om vad vi äter, men också hur vi exponeras för och har tillgång till mat. Jämställdhet, jämlikhet och barn och unga är viktiga perspektiv i det här uppdraget – och här har de offentliga måltiderna en särskilt betydelsefull roll!

Uppdraget sträcker sig mellan våren 2021 och januari 2024 då uppdraget ska slutredovisas. Nu är vi inne i en fas där vi genomför dialogmöten med olika aktörer i livsmedelssystemet. Dialogerna är viktiga för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Två dialogmöten har genomförts under april, då med aktörer från hela livsmedelskedjan. Ytterligare ett är planerat till slutet av augusti, då med fokus på offentliga måltider och dess närmiljö. Vi bjuder in aktörer som på olika sätt kan påverka och driver utvecklingen av de offentliga måltiderna – kommuner, regioner och myndigheter.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider