Tack för förtroendet!

Hjärta av körsbär

2024-04-04

I stort sett alla måltidschefer har högt eller mycket högt förtroende för Livsmedelsverket – otroligt roliga siffror för oss i Kompetenscentrum! Livsmedelsverkets starka koppling till vetenskap och forskning, kompetens och expertis liksom att myndigheten anses vara oberoende och pålitlig är grund för förtroendet.

2011 inrättades det nationella kompetenscentret för offentliga måltider vid Livsmedelsverket. Då hade 77 procent av måltidscheferna högt eller mycket högt förtroende för Livsmedelsverket. Vid den senaste mätningen i höstas hade den siffran ökat till 98 procent.

– Det är fantastiskt roligt! Vi har en bra och nära dialog med många måltidschefer i landet som ger oss viktiga insikter om hur deras behov av kunskap och stöd ser ut, säger Emelie Eriksson, projektledare för Livsmedelsverkets Kompetenscentrum.

Nästan alla måltidschefer vill ha och söker stöd hos Livsmedelsverket

Av de 259 måltidschefer som ingick i undersökningen ville nästan alla (97 procent) ha stöd och råd från Livsmedelsverket i sin yrkesroll och i stort sett alla (99 procent) har varit i kontakt med eller sökt information hos Livsmedelsverket det senaste året. Nio av tio anser också att de haft nytta av informationen de fick. Lika många tycker att Livsmedelsverket är ett stöd för att utveckla de offentliga måltiderna, andelen har ökat sedan förra mätningen 2017 (83 procent).

Kommunstyrelseordföranden och rektorer viktiga för utvecklingen av måltiderna

I undersökningen ingick även kommunstyrelseordföranden (KSO:er) och rektorer. Dessa beslutsfattare ansvarar för att ge rätt förutsättningar för att verksamheterna ska kunna utveckla måltiderna inom bland annat skolan. Bland KSO:er och rektorer är förtroendet för Livsmedelsverket, liksom kännedomen, något lägre än bland måltidscheferna men även i dessa grupper har merparten ett högt förtroende för myndigheten (79 respektive 74 procent).

Runt hälften [JS1] av KSO:erna och rektorerna anser att Livsmedelsverket är ett stöd för verksamheten då det gäller utveckling av de offentliga måltiderna. Det är också betydligt färre i dessa grupper som vill ha stöd och råd[JS2]  från Livsmedelsverket och som har varit i kontakt[JS3]  med eller sökt information hos myndigheten. Men av de som har varit i kontakt med oss säger majoriteten [JS4] att de haft nytta av informationen de fick.

– Måltidscheferna gör ett jättejobb, men utvecklingen är beroende av att chefer i andra förvaltningar ser sin roll kring måltiderna. Rektorer är jätteviktiga för att skolmåltiderna ska kunna användas på ett sätt som kommer eleverna till allra bästa nytta. Att det dessutom finns stöd och en helhetssyn från kommunledningen är en förutsättning. Vi hoppas kunna nå fram till rektorer i högre grad framöver med det stöd som vi håller på att ta fram, säger Emelie Eriksson.

Förutom måltidschefer, KSO:er och rektorer ingick även lärare i hem- och konsumentkunskap, dietister, sjuksköterskor inom mödra- respektive barnhälsovården samt läkare inom primärvården. Samtliga dessa grupper har ett högt eller mycket högt förtroende för Livsmedelsverket.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes hösten 2023 av Origo Group.​ Totalt deltog 1 400 personer.
Andelen som har stort eller mycket stort förtroende för Livsmedelsverket i de undersökta grupperna:

  • Måltidschefer: 98 procent (259 svar)
  • Rektorer: 74 procent (206 svar)
  • Kommunstyrelseordförande: 79 procent (109 svar)
  • Lärare i hem- och konsumentkunskap: 84 procent (199 svar)
  • Dietister: 99 procent (316 svar)
  • Barnmorskor och sjuksköterskor inom mödra- respektive barnhälsovård: 96 procent (250 svar)
  • Läkare inom primärvård: 78 procent (83 svar)

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider