Vill er skola testa ny metod som främjar elevers hälsa och lärande?

Elev och lärare framför växthus

2024-04-23

Vi är många som på olika sätt arbetar för att eleverna ska lyckas i skolan. Inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider vill vi skapa goda förutsättningar för att främja elevers hälsa, utveckling och lärande. Vi har därför utvecklat ett metodstöd för att underlätta för eleverna att lyckas, genom att utgå från skolmåltiden som en gemensam skolresurs. Nu söker vi skolor som vill testa och utvärdera metodstödet!

Alla aktörer som arbetar i skolan arbetar i grunden mot samma mål – att skapa förutsättningar för eleverna att lyckas i skolan. Genom att arbeta tillsammans, över verksamhetsgränser, kan man använda de resurser som redan finns på ett effektivt sätt. Det finns mycket att vinna på att flera professioner arbetar tillsammans. Inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider har vi därför tagit fram ett metodstöd med skolmåltiden i fokus för att utveckla samarbetet mellan skolledning, pedagoger, måltidsorganisation och elevhälsa.

Vi vill att skolmåltiden ska användas som resurs och verktyg för att förbättra elevernas förutsättningar för lärande och vi ser att samarbete mellan skolans expertkompetenser är en framgångsfaktor. Dessutom bidrar samarbete till det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan.

Hela skolans perspektiv är med

Metodstödet utgår från ett hela-skolan-perspektiv för att skapa goda relationer, identifiera gemensamma mål och hitta vägar för att nå målen. Processen omfattar fem steg och arbetet i de fem stegen kommer att ske både självständigt och med handledning. De fem stegen är:

  1. Motivera (Vad vinner vi på att arbeta med detta?)
  2. Utforska (Nuläge och Önskat läge)
  3. Planera (Planera arbetsgrupper och aktiviteter)
  4. Genomföra
  5. Utvärdera

Tvärkompetens är en förutsättning för bra resultat

För att arbetet ska fungera behöver inledningsvis rektor och kökschef från samma skola/verksamhet samt måltidschefen medverka. Beroende på hur man väljer att arbeta vidare beslutar rektor och kökschef vilka andra kompetenser som behöver medverka i det fortsatta arbetet. Med fördel deltar även pedagoger, måltids- och elevhälsopersonal i de följande stegen.

Genomförande av testet

Nu söker vi skolor som vill hjälpa oss genom att testa vårt metodstöd genom att gå igenom de fem stegen i metoden. Arbetet inleds med en informationsworkshop där vi kort presenterar bakgrunden till metodstödet, vinsterna med att arbeta tillsammans samt går igenom det första steget: motivera. Därefter följer en process där ni växelvis genomför workshops själva i er verksamhet och deltar i gemensamma informationsträffar som vi håller för alla skolor som testar metoden. Förutom att ni kommer att få material för att genomföra workshops i er skola kommer ni även att få stöttning av oss genom hela processen.

Deltagande bygger på eget ansvar för verksamhetens processer och eventuella merkostnader. Ett nytt recept för skolmåltider finansierar inte eventuella kostnader som uppstår i samband med aktiviteter kopplade till arbetet. Samtliga träffar är digitala och genomförs i Teams.

Anmälan att medverka

Testperioden kommer att pågå mellan maj 2024 och april 2025. Under den tiden är ett tiotal digitala träffar inplanerade för alla medverkande. Vi kommer att starta arbetet genom att bjuda in till en digital informationsworkshop om första steget - motivera. Det finns två tillfällen att delta i den första träffen:

  • Måndagen den 6 maj kl. 14-16 eller
  • Måndagen den 13 maj kl.14-16.

Ett nytt recept för skolmåltider

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider