SkolmatSverige kan hjälpa skolor att förbättra skolmåltidens näringskvalitet

2022-05-18

Blir skolmåltiderna mer näringsriktiga om man använder verktyg för att utvärdera näringsriktigheten? Det har forskare vid Karolinska institutet undersökt och nyligen publicerades resultaten.

År 2011 trädde en ny skollag i kraft i Sverige, med bland annat krav på att skolmåltiderna förutom att vara kostnadsfria också ska vara näringsriktiga. Ansvaret för måltiderna vilar på skolan, men idag finns inget nationellt system för att följa upp och utvärdera skolmåltidernas näringskvalitet (Patterson et al., 2022). År 2010 utvecklades enkätverktyget SkolmatSverige av forskare och 2012 gjordes det tillgängligt till alla grundskolor i hela Sverige. Enkätverktyget är ett kostnadsfritt verktyg som består av två delar:

  1. Flera olika enkäter som tillsammans och ger en helhetsbild över skolmåltidens kvalitet.
  2. En resultatrapport som inkluderar feedback baserat på angivna svar (Skolmat Sverige, 2022).

Hur har skollagens krav efterlevts?

Men hur har skollagen efterlevts och hur arbetar skolor med att utvärdera näringsriktigheten? För att ta reda på det undersökte forskarna förändringar i skolmåltidens näringskvalitet efter att skollagen om näringsriktiga skolmåltider trädde i kraft. De tittade också på om användningen av ett verktyg för att följa upp de egna måltidernas näringskvalitet var förenat med förbättringar av densamma.

Av de 1310 skolor som inkluderades i studien, som gjordes av Emma Patterson, Filip Andersson och Liselotte Schäfer Elinder, hade 45 procent av alla grundskolor i Sverige ett konto hos SkolmatSverige 2019. Dessa var till stor del större kommunala skolor, belägna i östra Sverige.

Lagstiftning, uppföljning och utvärdering är viktigt

Studien visar att näringskvaliteten på skolmåltiderna efter ändringen i skollagen har förbättrats årligen, men mest för de skolor som använde verktyget. Bland de som har använt enkätverktyget fler än en gång har andelen som mötte näringskriterierna ökat mellan första och andra användningen. Och för varje gång skolan har använt verktyget har sannolikheten för att skolmåltiderna ska möta näringskriterierna ökat ytterligare, framförallt när skolan har tagit del av resultatrapporten med återkopplingen.

Resultaten tyder på att både hur lång tid som gått efter att skollagen trädde i kraft och upprepad användning av enkätverktyget Skolmat Sverige har påverkat näringskvaliteten på skolmåltiderna under perioden 2012–2019.  Detta visar att både styrmedel som lagstiftning och uppföljning och utvärdering är viktigt för att påverka skolmåltidernas näringskvalitet.

Källor:

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider