Alla äldre behöver tillskott med D-vitamin

2022-03-03

Att D-vitamin uppmärksammades under pandemin noterade säkert många, men vem behöver egentligen ta tillskott och hur ska rekommendationer om tillskott hanteras när de gäller en större grupp i samhället – exempelvis inom äldreomsorgen? Det och mycket mer fick vi nyligen möjlighet att diskutera tillsammans med kommundietister runt om i landet. Ta del av frågor och svar från mötet med nationella dietistnätverket.

D-vitamintillskott rekommenderas till alla över 75 år

Sedan flera år rekommenderar Livsmedelsverket att alla över 75 år tar tillskott med D-vitamin. Detsamma gäller alla barn under 2 år, barn och vuxna som inte äter fisk eller D-vitaminberikade livsmedel och de som bär heltäckande kläder på sommaren – som alltså inte får D-vitamin via solen.

Hur hanteras tillskott inom äldreomsorgen?

På senare tid har vi fått en del frågor om D-vitamin, särskilt från kommundietister som undrat hur D-vitamin kan hanteras i praktiken inom äldreomsorgen. Under februari deltog representanter från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen in till en digital nätverksträff för att berätta om bakgrunden till rekommendationerna om D-vitamintillskott för alla över 75 år och för att diskutera utmaningar och möjligheter.

Nedan har vi samlat några frågor utifrån de frågor som diskuterades vi nätverksträffen:

Frågor och svar

Hur ska administrering av 20 mikrogram D vitamin tillskott ske inom äldreboenden? 

För att undvika överdosering av D-vitamin skulle en bra väg kunna vara om behandlande läkare förskrev D-vitamin tillsammans med annan läkemedelsbehandling. Administrationen blir då säkrare och risken för att flera tillskott ges samtidigt elimineras. Det här är dock inget som vi från Livsmedelsverket kan styra över och det kan lösas på olika sätt i olika regioner.  

Vem ansvarar för att informera den äldre på SÄBO om rekommendationerna gällande D-vitamin?

De flesta på särskilt boende har inte tillgång till dietist alls, utan det är sjuksköterska som har nutritionsansvaret. Det är upp till varje kommun att se till att det finns bra rutiner för att äldre, anhöriga och personal som arbetar runt de äldre har den information som behövs för en god vård och omsorg. I Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen finns information om D-vitamintillskott, som nutritionsansvarig sjuksköterska kan utgå från i nutritionsplaneringen.

Finns det inte risk för överdosering om alla äldre ska ta tillskott om 20 mikrogram D-vitamin dagligen och det samtidigt finns en del i maten? 

Vi har gjort scenarioberäkningar som visar att även med ett relativt högt intag från maten är risken för överintag mycket låg, om inte flera olika tillskott med D-vitamin används samtidigt.

Hur ska man tänka med D-vitamin nivå i måltider? Vad är rimligt att ha som mål när man näringsberäknar menyn? 

Just när det gäller äldre är det bättre att ta fram en meny som utgår från vad de äldre vill äta än att försöka nå upp till rekommenderade nivåer av D-vitamin – vi vet att det är väldigt svårt. Risken är då att menyn blir begränsad i vilka maträtter som kan erbjudas och att smak och andra kvalitetsaspekter får stryka på foten. Då är det bättre att ta fram en meny som de äldre uppskattar och att tillgodose D-vitaminbehovet med kosttillskott.

Finns det ett samband mellan D-vitamin och Covid-19? 

Under pandemin har det pratats mycket om D-vitamin och det pågår forskning om D-vitamin och luftvägsinfektioner. Idag finns inte tillräckligt vetenskapligt stöd för att D-vitamin påverkar risk för covid-19 eller sjukdomsförloppet. Men även om det inte klarlagt att D-vitamin har någon specifik effekt på Covid-19 finns det all anledning att följa rekommendationerna om D-vitamintillskott.

Läs mer:

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider