Skolmåltider vid undervisning på distans

2020-04-07

Enligt ett beslut från regeringen har elever i grundskolan och motsvarande skolformer rätt till skolmåltider även om undervisningen sker helt eller delvis på distans. (7/4 2020)

Mer information hos Skolverket

För att få aktuell och korrekt information om vad som gäller skolmåltiderna enligt detta nya beslut hänvisar vi till Skolverkets webbplats.

På Skolverkets webbplats finns svar på frågor om vad som gäller utifrån det rådande smittskyddsläget för förskolor och skolor. Svaren utgår från riksdagens nya lag och regeringens nya förordning om hur skolor ska agera utifrån det aktuella smittskyddsperspektivet. Utgångspunkten i alla beslut behöver vara det rådande smittskyddsläget och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Bakgrund till beslutet kring måltiderna

Det har vidare i förordningen inte gjorts något undantag från skyldigheten att erbjuda näringsriktiga skolmåltider enligt 9 kap. 8 §, 10 kap. 10 §, 11 kap. 13 §, 12 kap. 10 § eller 13 kap. 10 § skollagen. Denna skyldighet gäller således även i förhållande till elever som endast ges fjärr- eller distansundervisning (jfr prop. 2019/20:127 s. 129). Om sådana elever vill ha skolmåltider kan huvudmannen t.ex. tillhandahålla frysta måltider för en hel vecka för avhämtning enligt ett rullande schema så att inte för många elever kommer sam tidigt. Om exempelvis utbildning i en eller flera årskurser tillfälligt inte alls bedrivs har dock huvudmannen inga skyldigheter enligt skollagen i förhållande till eleverna i de årskurserna under den tiden. Rätten till exempelvis skolmåltider förskjuts då i tiden till dess att utbildningen i de årskurserna återupptas.

Samlad information om coronavirus för offentliga kök

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider