Kontrollen inom särskilda områden

Livsmedel

Vissa områden omnämns särskilt i förordning (EG) nr 882/2004 eller omfattas av nationell lagstiftning.

Kontrollen av till exempel tillsatser, aromer och processhjälpmedel, närings- och hälsopåståenden, produktion och märkning av livsmedel som är garanterade traditionella specialiteteter, produkter med geografiska beteckningar eller ursprungsmärkning samt produkter med nyckelhålsmärkning är vanligen en integrerad del av den planerade riskbaserade anläggningskontrollen. Kontrollen av dricksvatten som används i offentlig verksamhet, till exempel på skolor, sjukhus och livsmedels­företag, är också en del av den planerade riskbaserade kontrollen och följer den generella kontroll­processen och ansvarfördelningen mellan myndigheter.

I vissa fall skiljer sig ansvarfördelningen eller kontrollen åt från det generella. Dessa områden beskriv särskilt i följande avsnitt. Här beskrivs även kontrollen av Sveriges salmonellagarantier och de särskilda provtagningsprogram som Livsmedelsverket ansvarar för.

Bestrålade livsmedel

Det finns för närvarande (år 2016) ingen anläggning i Sverige som är godkänd för bestrålning av livsmedel. Analyser för att påvisa om livsmedel behandlats med joniserande strålning görs enbart för att upprätthålla kompetensen av analysmetoden.

Garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

Kontrollen utförs av kommunerna och Livsmedelsverket och är en integrerad del av den planerade kontrollen av livsmedelsanläggningar. Ibland sker kontrollen i projektform och kan initieras efter tips från intresseorganisationer, till exempel vid misstankar om oriktig hantering eller märkning.

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Kontrollerna, som genomförs i projektform, leds av Livsmedelsverket och genomförs i samarbete med de kommunala kontrollmyndigheterna. Vart tredje år genomförs projekt för att kontrollera förekomsten av GMO i livsmedel. Provtagning och analys genomförs både med avseende på godkända och icke-godkända GMO. Utöver de nationella provtagningsprojekten kan myndigheterna initiera egna kontroller. Stödjande material om hur provtagningen ska genomföras finns i Kontrollhandbok Provtagning i Kontrollwiki. Informationen kompletterar EU:s förordningar och rekommendationer om kontroll av genetiskt modifierade livsmedel och foder, kontroll av spårbarhet och märkning samt provtagning och analys av GMO.

Kontroll av importerade livsmedel och restriktionsvaror

Kontrollen av importerade livsmedel med mera består av tre delar, varor som omfattas av gräns­kontroll, kontroll i leden efter gränskontrollen och kontroll av importerade livsmedel som inte gränskontrolleras. Här beskriv de två senare.

Kontroll efter gränskontrollen

I leden efter gränskontrollen kan kommunala myndigheter eller Livsmedelsverket kontrollera att restriktionsvaror, det vill säga livsmedel och köksredskap som omfattas av krav på gränskontroll, verkligen har gränskontrollerats. Det görs genom att kontrollera att det finns ett godkännandebeslut från gränskontrollen.

Illegal import av livsmedel kan upptäckas i gränskontroll eller i senare led i kontrollkedjan. Livsmedelsverket fattar beslut i sådana ärenden i samverkan med den behöriga myndigheten för anläggningen där varan befinner sig.

Kontroll av importerade livsmedel som inte gränskontrolleras

Ansvar för att kontrollera efterlevnad av importlagstiftning av varor som inte omfattas av gräns­kontrollen ligger på kommunala myndigheter eller Livsmedelsverket. Det handlar till exempel om dokumentkontroll och viss provtagning av mandlar från USA och kontroll av intyg till groddar och frön för groddning från länder utanför EU. Kommunerna kan också kontrollera att importförbjudna animaliska och vegetabiliska livsmedel inte kommer in på marknaden. Hur denna kontroll ska gå till finns information om i Kontrollwiki.

Kontroller i samband med slakt

Livsmedelsverkets officiella veterinärer (OV) och assistenter utför kontroller i samband med slakt enligt förordning (EG) nr 854/2004 om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Kontrollerna omfattar besiktning av det levande djuret före slakt och besiktning av köttet efter slakt samt kontroll av djurskydd.

Kontroll av djurskydd innebär att OV kontrollerar djurens hälsotillstånd när de anländer till slakteriet, att de bedövas och avlivas på rätt sätt samt att de i övrigt hanteras i enlighet med djurskyddslag­stiftningen. I Sverige är det inte tillåtet att slakta djur som inte först bedövats.

Material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (FCM)

Livsmedelsverket är central behörig myndighet för de delar av FCM-området som täcks av livsmedels­lagstiftningen. Kontrollansvaret för livsmedelsföretagares användning av material i kontakt med livsmedel delas av samtliga myndigheter som kontrollerar livsmedelsföretag. Kontrollen är en integrerad del av ordinarie kontrollen. Kontroll av importerade produkter som omfattas av EU-lagstiftningen sker vid gränskontrollstationerna och är en del av importkontrollen. Det centrala ansvaret för kontroll av att material inte förstör miljön faller, enligt miljötillsynsförordningen (2001:13), också inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

Ansvaret för att registrera och kontrollera företag som tillverkar, importerar och säljer material avsedda att komma i kontakt med livsmedel är inte reglerat. Näringsdepartementet arbetar med en översyn av kontrollansvaret för hela FCM-området.

Salmonellagarantier

Sändningar med kött, inklusive malet kött av nöt, gris och fjäderfä samt ägg som är avsedda för svensk och finsk marknad ska åtföljas av handelsdokument och laboratoriehandlingar som visar att provtagning för analys av salmonella har utförts och att resultatet är negativt. Mottagaren ansvarar för att dokumentera alla sändningar som kommer från andra EU-länder och att kontrollera handlingarna. Sändningar som kommer från länder utanför EU kontrolleras vid gränskontroll­stationerna.

Reglerna om salmonellagarantierna finns i förordning (EG) nr 853/2004 och kompletteras av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel av animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen. I förordning (EG) nr 1688/2005 finns bestämmelser om provtagning och analys samt förlagor till handelsdokument och intyg. Reglerna gäller inte vid införsel av livsmedel från Norge och Finland, eftersom dessa länder har samma salmonellastatus som Sverige. Danmark har tilläggsgarantier för hönsägg vilket gör att handelsdokument inte behövs för konsumtionsägg som kommer från Danmark.

I den offentliga kontrollen av företag som köper produkter direkt från andra EU-länder ingår att kontrollera att företagen har fungerade rutiner för att dokumentera alla sändningar de mottagit och att kontrollera att salmonellagarantierna uppfylls, innan produkterna säljs vidare eller används i den egna produktionen. Livsmedelsverket har tillsammans med livsmedelsbranschen gemensamt utformat ett informationsmaterial om hur riskerna med salmonella i kött från andra EU-länder hanteras bäst.

Skydd av geografiska beteckningar och ursprungsmärkningar för jordbruksprodukter och livsmedel

Kontrollen utförs av kommunerna och Livsmedelsverket och är en integrerad del av den planerade kontrollen av livsmedelsanläggningar. Ibland sker kontrollen i projektform och kan initieras efter tips från intresseorganisationer, till exempel vid misstankar om oriktig hantering eller märkning.

Särskilda kontrollprogram

Livsmedelverket ansvarar för kontroll och övervakning enligt särskilda provtagningsprogram. Programmen regleras i EU-förordningar, EU-direktiv och i nationell lagstiftning. Provtagningsprogrammen avser kontroll av livsmedel. Prover tas ut i primärproduktionen, vid slakterier, hos grossister och i butiker samt vid gränskontrollstationerna.

Livsmedelsverket koordinerar följande provtagningsprogram:

  • Restsubstanser (läkemedel och otillåtna ämnen) i levande djur och produkter av animaliskt ursprung
  • Dioxiner och PCB i livsmedel
  • Bekämpningsmedelsrester i vegetabilier och i vissa produkter av animaliskt ursprung
  • Främmande ämnen i vegetabilier och i vissa produkter av animaliskt ursprung
  • Salmonella i produkter av animaliskt ursprung
  • Cesium i ren
  • Virus, algtoxiner och bakterier i tvåskaliga blötdjur (musselkontroll)
  • Olivolja

Kontrollen omfattar svensktillverkade livsmedel, varor från andra EU-länder och varor som kommer från länder utanför EU. Förekomsten av otillåtna ämnen och att gränsvärdena för tillåtna ämnen inte överskrids kontrolleras. Syftet är att se till att eventuella resthalter i livsmedlen inte överskrider acceptabla nivåer (gränsvärden) och att livsmedlen inte innehåller otillåtna ämnen. Upptäcks otillåtna ämnen eller halter som överskrider gränsvärden inleds utredningar och produkterna kan stoppas för vidare försäljning. Enligt livsmedelslagen (2006:804) får sådana livsmedel inte släppas ut på marknaden, men en bedömning av hälsoriskerna och andra risker görs i varje enskilt fall. Åtgärderna genomförs ofta i samarbete med kommunerna eller länsstyrelserna. Om Livsmedelsverket inte är behörig kontrollmyndighet lämnas ärendet över till den kommun eller länsstyrelse som har kontrollansvaret för det specifika företag som berörs av fallet. Hur provtagningen och analyserna ska utföras styrs både av EU-lagstiftning, nationell lagstiftning och särskilda instruktioner.

Resultat från kontrollerna redovisas i Årliga rapporten och rapporteras till EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet Efsa. Särskilda rapporter om resultaten publiceras även på Livsmedelsverkets webbplats.

Senast granskad 2018-09-17