Samarbete mellan myndigheter

Myror som bär en pinne

Samordning och samarbete mellan myndigheterna i livsmedelskedjan är viktigt och sker både på nationell, regional och lokal nivå.

Samordning och samarbete på många nivåer

Samarbete, samverkan och samordning är olika begrepp som ibland används överlappande.

Förordning (EU) 2017/625 artikel 4.2 ställer krav på effektiv och verkningsfull samordning mellan alla berörda myndigheter när fler än en myndighet är behörig att utföra kontroll inom ett och samma område.

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen ger stöd till kommuner och länsstyrelser i frågor som rör offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i livsmedelskedjan. Länsstyrelserna har ett samordnande ansvar för livsmedelskontrollen på regional nivå. Här kan kommunerna också få stöd och råd i sin kontroll. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet som stöder Jordbruksverket med till exempel riskvärderingar inom olika kontrollområden.

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) stöder Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna i frågor om djurskydd och djurvälfärd.

Myndigheterna i livsmedelskedjan och andra berörda myndigheter genomför regelbundet större gemensamma projekt som löper under ett eller flera år, bland annat projekt som drivs med speciella krisberedskapsmedel.

Samarbete mellan länsstyrelser

Det finns ett antal nätverk mellan länsstyrelserna inom olika verksamhetsområden, som syftar till att samordna och likrikta bedömningar och arbetssätt, utbyta erfarenheter och ringa in problemområden. Bland dem kan nämnas Nätverket för livsmedel, djurskydd och veterinära frågor , även kallat 28-nätverket.

I 28-nätverket ingår chefer för de områden som rör livsmedelskedjan, djurskydd och veterinära frågor på landets samtliga länsstyrelser. 28-nätverkets uppdrag är att fungera som forum för dialogen med de centrala verken, driva nationell verksamhetsutveckling inom området samt samverka om länsöverskridande resurser och kompetens. Arbetet i nätverket har bland annat resulterat i ett datasystem för registrering av foder- och livsmedelsanläggningar i primärproduktion. Systemet används också för planering och för rapportering av kontrollen.

Samarbete och samverkan mellan kommuner

Samarbete och samverkan mellan kommuner sker på flera olika sätt.

Det finns flera möjligheter till samverkan mellan kommunala kontrollmyndigheter, även när det gäller uppgifter som innefattar myndighetsutövning. Samverkan leder ofta till effektivitetsvinster och kan vara ett sätt att göra en liten myndighet mindre sårbar eller undanröja jävssituationer. Samverkan kan till exempel ske genom gemensam nämnd (med gemensam eller separata förvaltningar) eller genom kommunalförbund. Ungefär 45 kommuner samverkar genom kommunförbund eller gemensam nämnd inom miljö, bygg eller tillsyn.

SKR har tagit fram stödmaterial som kan vara till hjälp vid avtalssamverkan. Materialet finns i två olika versioner, ett kortare och mer lättillgängligt och ett mer omfattande med juridisk inriktning som även innehåller ett antal exempelklausuler och ett avtalsexempel inom livsmedelskontroll.

Kommunerna samarbetar också i olika nätverk. Sedan hösten 2018 finns Sveriges Nätverk för Offentlig kontroll inom livsmedelskedjan (SNOL) som leds av SKR och består av representanter för en liten och en stor kommun i varje län. Syftet med nätverket är att erbjuda en area för samverkan och samarbete mellan de kommunala kontrollmyndigheterna.

 

Senast granskad 2024-01-23