Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets organisationsschema

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet.

Om Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets uppgift är att arbeta i konsumenternas intresse för säker mat och bra dricksvatten, för att informationen om maten är pålitlig så att ingen blir lurad och för att främja bra matvanor.

Myndigheten ska bland annat värdera, hantera och kommunicera både nyttan och riskerna med maten. Livsmedelsverket ska också integrera miljöaspekter i sitt arbete och därmed bidra till ett hållbart samhälle. I jobbet ingår även att bidra till att förebygga och hantera hot och risker i samhället som är relaterade till livsmedel.

Organisation

Livsmedelsverkets huvudkontor ligger i Uppsala. Kontrollpersonal finns även placerade på olika ställen i hela landet. Generaldirektören är chef för Livsmedelsverket och tillsätts av regeringen. Under denne finns avdelningen GD Stab, som ansvarar för strategiska frågor som rör hela myndigheten och frågor som rör verksamhetsplanering, verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning. Här finns också insynsrådet, som består av ledamöter som utsetts av regeringen och som utövar insyn i verksamheter och ger råd till generaldirektören.

Livsmedelsverket är organiserat i fyra områden:

  • Område Undersökning och vetenskapligt stöd analyserar livsmedel och dricksvatten, gör utvärderingar och ger råd om risker och nytta med mat. Livsmedelsverkets nationella referenslaboratorium (NRL) ingår i området liksom att ta fram information till konsumenter och kostarbetare för att öka deras kunskaper om regler och livsmedelskontroll. Området genomför också kartläggningar och matförgiftningsutredningar, och tar fram kvalitetssäkrade underlag om kemiska ämnen, mikroorganismer, livsmedels innehåll av näringsämnen, kontaminanter samt om redlighet. Även beredskap och hantering i kris, inklusive stöd vid vattenkatastrofer, ingår i ansvarsområdena.
  • Område Kontrolls arbetsuppgift är att konsumenterna får säkra livsmedel genom kontroll av livsmedelsföretag. De tre regionala avdelningarna ansvarar för kontrollen på slakterier. De två centrala avdelningarna har ansvar för kontrollstöd och kontroll av livsmedelsföretag och gränskontroll.
  • Område Styrning och vägledning samordnar den svenska livsmedelskontrollen som utförs av kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. Området leder, samordnar och följer upp kontrollmyndigheterna i hela landet. Man arbetar också för kontrollpersonal och företag i hela Sverige genom att stötta och ge vägledning om regler och om hur de ska användas. Inom området arbetar man även med stöd till regeringen i EU-arbetet och andra internationella sammanhang, deltar i förhandlingsarbetet i EU-kommissionen, samordnar Sveriges arbete i Codex Alimentarius och utarbetar föreskrifter samt handlägger exportärenden. De nationella provtagningsprogrammen för bekämpningsmedel, läkemedelsrester och dioxiner ingår också.
  • Område Strategisk utveckling och stöd erbjuder verksamhetsstöd till medarbetare och personer som har kontakt med Livsmedelsverket. Området ansvarar även för Livsmedelsverkets uppdrag att nationellt samordna Livsmedelsverkets krisledningsgrupp och kris- och beredskapsplanering för livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Man utför också utvärdering och analys av Livsmedelsverket och Sveriges livsmedelskontroll. Revisioner av livsmedelskontrollen, risk- och sårbarhetsanalyser och omvärldsbevakning ingår också.

Mer om uppdraget

Livsmedelsverket ska verka för en riskbaserad, verkningsfull och likvärdig livsmedelskontroll och kontroll av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel i hela landet. Myndigheten ska leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen och kontrollen av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Bedriva undersökningar av livsmedel och av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och undersöka matvanor samt utföra analyser, utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedelsområdet. Informera konsumenter, företag och andra i livsmedelskedjan om regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet. Underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande. Verka för att exporterande företag uppfyller de specifika krav som mottagarlandet kan ställa. Främja konsumenternas, och särskilt barns och ungdomars, förutsättningar att göra medvetna val när det gäller hälsosam och säker mat. Att vara nationellt referenslaboratorium (NRL) inom sitt område.

Livsmedelsverket ansvarar också för nationell samordning av dricksvattenfrågor inklusive kris- och beredskapsplanering. Nationell samordning av kris- och beredskapsfrågor av livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktionen ingår dessutom. Livsmedelsverket är även Sveriges kontakt­myndighet till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

Livsmedelsverket ansvarar för att samordna arbetet med den nationella kontrollplanen och den årliga rapporten om kontrollen i livsmedelskedjan. Planen och rapporten tas fram i samråd med Jordbruksverket.

Resultat och analys av den rapportering som de kommunala nämnderna och länsstyrelserna gör till Livsmedelsverket, samt rapportering från verkets egen kontroll överlämnas årligen till regeringen och EU-kommissionen.

Livsmedelsverket ska också varje år redovisa för regeringen hur livsmedelskontrollen kan utvecklas och förbättras. Här ska även de brister i kontrollen som verket identifierat och beskrivning av hur de kan åtgärdas ingå.

Mer information

Vill du veta mer om Livsmedelsverket, klicka på myndighetens logotyp längst ner på sidan. 

Senast granskad 2023-04-11