Foder

Foder

Syftet med kontrollen är att säkerställa att foder som produceras, säljs och används ska vara säkert för både människor, djur och vår miljö. 

Jordbruksverket ansvarar övergripande för råd, stöd och vägledning och de operativa kontrollmyndigheterna ansvarar för kontrollen. 

Myndighet Ansvarsområde
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet  
Jordbruksverket

Djuravdelningen ger råd, stöd och vägledning för offentlig kontroll av tillverkning, import och hantering av foder.

Växt- och kontrollavdelningen utför offentlig kontroll av foder hos foderindustrin, importörer och distributörer, inklusive transportörer, samt lager och butiker som hanterar foder till livsmedelsproducerande djur.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna ansvarar för offentlig kontroll av foder hos primärproducenterna.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) SVA är riskvärderare på foderområdet.

 

Planering av kontrollen

Hur kontrollerna ska planeras och genomföras styrs både av EU-lagstiftningen och av nationell lagstiftning. Myndigheterna bör årligen ta fram en plan för kontrollverksamheten. Planen beskriver vad som ska följas upp under verksamhetsåret. Planen ska utgå från lagstiftningen, från de gemensamma nationella målen och från mål som myndigheterna själva har satt upp.

Antalet kontroller, inriktning och prioritering av foderkontrollen är riskbaserat.

En offentlig kontroll bör utföras med hjälp av framtagna vägledningar, checklistor och resultat från tidigare genomförda kontroller.

Utöver vägledningen "Jordbruksverkets offentliga kontroll av foderanläggningar som tillhör foderleverantörer" finns ytterligare ett vägledande dokument som stöd till kontrollmyndighetens prioriteringar. Detta uppdateras årligen efter samarbete mellan Jordbruksverket, SVA och Livsmedelsverket.

Genomförande och kontrollmetoder

I vägledningarna beskrivs i detalj hur den offentliga kontrollen bör utföras och vilka lämpliga kontrollmetoder och kontrolltekniker som bör användas.

Kontakt med sakkunniga på Jordbruksverket och SVA kan behöva tas om kontrollanten upptäcker allvarliga avvikelser i verksamheten där vägledningen inte ger tillräckligt stöd för bedömning av risken.

Kontrollanten går igenom noteringar och resultat från tidigare kontroller och ska även ta hänsyn till särskilda kontrollfokus utifrån den nationella kontrollplaneringen för foder och livsmedel i primärproduktionen samt det vägledande dokumentet  ”Riskbaserade fokusområden vid foderkontroll” som uppdateras årligen för foderindustrin (andra än primärproducenter). Kontrollanten ska även förbereda om provtagning ska utföras på foderanläggningen. För primärproducenter tillämpas provtagning när det bedöms relevant.

Hantering av resultat och avvikelser

Resultat från kontrollen dokumenteras i en kontrollrapport som delges kontrollobjektet.

Om avvikelser upptäcks vid kontrollen i leden efter primärproduktionen, ska företaget lämna en skriftlig bekräftelse på att bristerna är åtgärdade eller lämna in en åtgärdsplan som anger vad man avser göra för att åtgärda bristerna och när det ska vara gjort. Detta följs sedan upp vid kommande ordinarie kontroll eller genom en uppföljande kontroll.

I primärproduktionen följs avvikelser upp genom uppföljande kontroll. Den uppföljande kontrollen kan ske antingen genom inspektion på plats eller administrativt, till exempel via granskning av inskickade dokument och bilder.        

Om allvarliga eller upprepade avvikelser upptäcks kan företaget föreläggas att åtgärda bristerna. Ett föreläggande kan förenas med vite. Om det anses vara en stor risk för smittspridning kan även särskilda ingripanden som krav på destruktion av produkter bli aktuellt. Kan inte verksamhetsutövaren åtgärda bristerna kan rättelse göras på dennes bekostnad. Kontrollmyndigheten kan även åtalsanmäla eller dra tillbaka ett godkännande eller en registrering av anläggningen.

Uppföljning, utvärdering och ständiga förbättringar

Varje myndighet ansvarar för att ha ett eget system och rutiner för uppföljning. Det omfattar både uppföljning av att planerade kontroller har utförts, att kontrollerna har skett enligt dokumenterade rutiner och att kontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig och ger avsedd effekt.

Kontrollresultaten återrapporteras årligen till Jordbruksverket som analyserar och utvärderar trender som ett led i rapporteringen till den årliga rapporten samt för planeringen av kommande års kontroll. Myndigheterna redovisar också en bedömning av måluppfyllelsen av de operativa målen i den nationella kontrollplanen. Redovisningen ska även inkludera en kortfattad analys av graden av måluppfyllelse för kontrollområdet. Kontrollresultaten sammanställs, analyseras, utvärderas och redovisas i Årliga rapporten om kontrollen i livsmedelskedjan.

Senast granskad 2023-04-11